Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Miestne dane  Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. 1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie na rok 2007 do 31. 01. bežného obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN č. 7/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daňovník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane ( Mesto Kráľovský Chlmec) skutočnosti rozhodujúce pre vznik, alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.(predaj, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy apod.)
Za nesplnenie povinnosti správca dane môže uložiť sankcie v zmysle zákona 511/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Potrebné doklady:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO, PO (tlačivo)

Daň z pozemkov:
- doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno - predajná zmluva, list vlasníctva, stavebné povolanie)

Daň zo stavieb:
- doklad preukazujúci nadobudnutie , vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe
kolaudačné rozhodnutie)

Daň z bytov:
- doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno – predajná zmluva, darovacia zmluva, list vlastníctva)
- Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti (tlačivo)
- Občiansky preukaz

Vybavuje: Klientské centrum – Dane a poplatky
Kontakt:
Tel: 056/ 68 710 54
e-mail: katarina.demeterova@kralovskychlmec.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní, v zložitích prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Poplatok:
- Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane platobným výmerom a zašle daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť dane na rok 2007 je do 31. 05. bežného zdaňovacieho obdobia.
- V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si platobný výmer do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.
- Daň z nehnuteľností je možné zaplatiť buď šekom, prevodom na účet alebo priamo do pokladne na
MsÚ. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer. 


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

11307010

Úvodná stránka