Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Mesto Kráľovský Chlmec

POZVÁNKA - MEGHÍVÓ

textil tisíc tvárí


 

Zápis do 1. ročníka ZŠ s VJM


 

Odber krvi mobilnou jednotkou Národnej tranfúznej služby

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec dňa 11.02.2015 organizuje darovanie krvi.Odber sa uskutoční na chirurgickom oddelení nemocnice. Prosíme občanov vo veku od 18 do 60 rokov, aby svojou účasťou pomohli pacientom. Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života . Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych potrebovať krv. Poprosíme darcov, aby svoju účasť nám dopredu oznámili na nasledovnom tel.čísle 0905 899 703

 

A királyhelmeci kórház 2015. február 11-én véradást szervez, amelyre a kórház sebészeti osztályán kerül sor. Kérünk minden 18 és 60 év közötti lakost, hogy jelenlétükkel megtisztelve segítsenek embertársaikon. A véradás az emberség megnyilvánulása és része kellene , hogy legyen az életünknek, hisz nemtudhatjuk, hogy mi vagy családunk bármelyik tagjának mikor lesz szüksége a vérre. Kérjük a kedves véradókat, hogy érdeklődésüket előre jelezzék a következő telefonszámon 0905 899 703


 

Referendum - vyhlásenie

Referendum

 

     Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

 

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

 

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?


 

Základné informácie


 

Výzva

 

VÝZVA PRE PREVÁDZKOVATEĽA MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

 


        V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ malého zdroja 

 

je povinný oznámiť každoročne do 15. februára

 

mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

 

Preto  Vás  vyzývame, aby ste si túto povinnosť splnili  do  určeného termínu  na  predpísanom tlačive.

  Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4  cit. zákona môže uložiť Mesto Kráľovský Chlmec prevádzkovateľovi malého zdroja v zmysle  platného VZN  č. 9/2014  o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia pokutu do  výšky 663,87 eura.

 

 

Felhívás a kismértékű levegőszennyeződést okozó létesítmények üzemeltetői számára

Az 1998-ban kiadott 401 sz. törvény 6. paragrafusa 4. bekezdésének értelmében, amely a levegőszennyezést okozó létesítmények illetékét tartalmazza, a kismértékű levegőszennyezést okozó létesítmények tulajdonosai


kötelesek minden év február 15-ig


a várost értesíteni az adott létesítmény éves fogyasztásáról és a tüzelőanyagok felhasználásáról, amelyek során szennyező anyagok keletkeznek és kerülnek a levegőbe. Továbbá a létesítmény tulajdonosa köteles megadni minden olyan adatot, amely a levegőbe kibocsátott szennyező anyagok mennyiségét és a levegőre gyakorolt károsodás mértékét határozza meg, valamint, szükséges feltüntetni a felhasznált tüzelőanyagok fajtáit.
 

A fent leírtak értelmében felszólítjuk az érintetteket a törvény által előírt kötelességük betartására amegadott időpontig az előírt nyomtatványon.

A fent említett kötelességek mulasztása esetén Királyhelmec városának a 2014-ban kiadott 9. sz. Általános érvényű rendelet alapján jogában áll minden kismértékű levegőszennyezést okozó létesítmény tulajdonosának büntetést kiszabni 663,87 €-ig.


 
 Tabuľka.doc (33.5 kB) Tabuľka.doc (33.5 kB)

 

Informácia

 Informácia.pdf (46.3 kB) Informácia.pdf (46.3 kB)

 

 

OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom žijúcim v rodinných domoch, že v najbližších dňoch budú doručené do každej domácnosti farebné vrecia slúžiace na separovaný zber odpadu.

 

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a családi házban lakókat, hogy a napokban kézbesítésre kerülnek a szelektív hulladékgyüjtésre szolgáló színes zsákok.


 

Uverejnenie informácie o Ebole

Nenašli sa žiadne akcie

AKO SA CHRÁNIŤ PRED KLIEŠŤOM


 

 

Zámena nehnuteľnosti DeD


 

 

 

 

Kontajner na oblečenie, textil, obuv a hračky

Vážení občania!

Neviete, čo spraviť s oblečením, ktoré už nepotrebujete? Dávame Vám do pozornosti možnosť zberu nepotrebného textilu, oblečenia, obuvi a hračiek, ktorý nie je časovo obmedzený, využitím zbernej nádoby.

Uložením oblečenia do zbernej nádoby:

   - chránite životné prostredie
   - zmenšujete objem vyvezeného komunálneho odpadu
   - pomôžete ľuďom v núdzi, ktorí to potrebujú

K Vašej dispozícii sú zberné nádoby, ktoré sú umiestnené na nasledovných stanovištiach:

    2 ks na Ul. Ibrányiho (pri autobusovej zastávke)

    2 ks na Ul. Ibrányiho pri bloku O na parkovisku (pri kotolni)

    2 ks na Ul. Fábryho oproti bloku K (pri materskej škôlke)

    2 ks na Ul. Ľ. Kossutha (za budovou lekárne Ficaria)

 

Do zbernej nádoby vhadzujte zabalené čisté oblečenie, textil, obuv a hračky, ktoré položte na malú plošinu v otvore. Jednoduchým zdvihnutím plošiny hore (v tvare šípky) tieto predmety umiestnite do nádoby.

ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SEPARUJETE ODPAD!


 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2014

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2014

Vážení občania

     Význam ochrany lesov pred požiarmi je dôležitým aspektom našej spoločnosti, pretože drevo je surovina, ktorú využíva mnoho odvetví. Bohatstvo lesov a ekologické systémy sú často ohrozené veľkým počtom požiarov, ktorých príčinou je vypaľovanie trávy, zakladanie ohňov v prírode a používanie otvoreného ohňa na miestach, kde je možnosť jeho rozšírenia.

     Ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej  hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok riziko rýchleho šírenia požiaru po trávnatom, ihličnatom  alebo listnatom povrchu. Za podpory vetra nie je často v ľudských silách takýto vzniknutý požiar zvládnuť a zastaviť.

     Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov  v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz:

-- vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov - odpadov,

-- fajčenia a používania otvoreného plameňa miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
-- zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, 
-- zakladania ohňa v priestoroch  alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

    Najčastejšími príčinami lesných požiarov sú zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie odpadov a odpadkov na nepovolených skládkach, vypaľovanie trávy a suchých porastov.

    OR HaZZ v Trebišove Vás upozorňuje na skutočnosť, že tieto činnosti sú v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané a za porušenie ustanovení v zmysle platných predpisov o ochrane pred požiarmi je možné uložiť fyzickej osobe pokarhanie alebo pokutu do výšky 331 € a  právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 €.

    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove upozorňuje občanov, že v prípade spaľovania horľavých látok je povinnosťou občanov ohlasovať každé spaľovanie na príslušnú hasičskú stanicu podľa miesta spaľovania.

     Vážení spoluobčania veríme, že aj Vy Vaším konaním a pričinením môžete  kladne ovplyvniť stav požiarovosti a ochranu lesov pred požiarmi.

  
                                                                                 Okresné riaditeľstvo Hasičského
                                                                                 a záchranného zboru v Trebišove


 

O Z N A M

Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby sťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“   Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“. Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S prebieha na oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu držiteľa preukazu b e z p l a t n e . K výmene je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, občiansky preukaz a 1 aktuálnu fotografiu o veľkosti 3x4 cm.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov


 


 


 
Výzva pre prevádzkovateľov MZZO

 

Rady pre odberateľov zemného plynu

Výzva

Mesto Kráľovský Chlmec vyzýva obyvateľov, aby kontajnery určené pre separovaný zber používali len na triedený odpad. Nevhadzujte do nich komunálny odpad !

Žlté kontajnery  -  sú určené na plastové fľaše od minerálnych vôd a iných nápojov. Pred vhodením do kontajnera odstráňte uzáver z fľaše a jednoduchým pristúpením nohou na zemi zlisujte fľašu, aby sa do kontajneru zmestilo viac PET fliaš.

Zelené kontajnery - slúžia pre sklenené fľaše bez uzáveru.

Modré kontajnery  - sú určené na papier, lepenku a poskladané

Sivé kovové kontajnery s nápisom kovové obaly  - slúžia na zber plechoviek od nápojov, vrchnáky fliaš, čisté plechovky od konzervy a rôzne kovové predmety.

Prečo separovať odpad?

V zmysle §39 ods. 8 zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinný každý pôvodca odpadu – obyvateľ  zapojiť sa do separovaného zberu odpadov

Separovaním odpadu :

• znížite množstvo komunálneho odpadu, ktoré vkladáte do nádob na komunálny odpad a ktorý sa uloží na skládku odpadov

• chránite svoje životné prostredie

• napomáhate využitiu vytriedeného odpadu ako druhotnej suroviny

Ak máte otázky alebo pripomienky, kontaktujte referentku životného prostredia osobne na MsÚ v Kráľovskom Chlmci, 1. poschodie, kancelária č. 30, alebo telefonicky na čísle 056/63 212 38.


 


 


 

 

 

Dôležitá informácia pre dôchodcov

POVINNOSŤ PLATIŤ ÚHRADY ZA SLUŽBY VEREJNOSTI
Dôležité informácie a rady, ako postupovať

Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv. koncesionárskeho poplatku) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

ďalej viď. v prílohe


 

 

 

 

 
 zp04.rtf (55.4 kB) zp04.rtf (55.4 kB)

 

Upútavky na oznamy

... ...

 
... ...

 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014   P ... ...

 
   
431
R O Z H O D N U T I E
predsed ... ...

 
  ... ...

 
------ Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský C ... ...

 
  Separovaný zber komunálneho odpadu je jediným ... ...

 
                                              ... ...

 
      ... ...

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 28.1.2015

meniny má: Alfonz


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

4631289

Úvodná stránka