Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Mesto Kráľovský Chlmec

Gyermeknap - Deň detí

Gyermeknap - Deň detí


 

MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC - KIRÁLYHELMEC VÁROSA

 

P O Z V Á N K A - M E G H Í V Ó

 

V súlade s ustanoveniami  § 12 ods. 2 zákona SNR  č. 369/1990  Zb. o  obecnom zriadení a v znení

neskorších  predpisov zvolávam 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v Kráľovskom Chlmci na deň 25. mája 2016 ( streda ) o 17.00 hod.

do veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci.

 

Az SZNT 369/1990 sz. törvény 12 § 2. bek. és az ehhez kapcsolódó további rendelkezések értelmében

2016. május 25-én ( szerda ) 17.00 órára a Királyhelmeci Városi Hivatal

földszinti nagytermébe összehívom az Önkormányzati testület 14. ülését.

 

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3. Schválenie programu rokovania MsZ

4. Diskusia

5. Návrh na uznesenie

6. Záver

 

Program: 

1. Megnyitó

2. A jegyzőkönyv hitelesítők és javasló bizottság megválasztása

3. Az önkormányzati ülés programjának elfogadása

4. Vita

5. Határozati javaslatok

6. Befejezés

 

 

Kráľovský  Chlmec, 18.5.2016

Királyhelmec, 2016. május 18.

 


 

Divadelná paleta

Divadelná paletaDivadelná paleta


 

Tóthpál Gyula

Tóthpál GyulaTóthpál Gyula


 

Primátor mesta Kráľovský Chlmec

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Kráľovský Chlmec č. 2/2014   

o verejných oceneniach mesta Kráľovský Chlmec

 

vyzýva

poslancov MsZ, predstaviteľov kultúrnych, športových a iných inštitúcií, ktoré pôsobia na území mesta, ale aj obyvateľov mesta

 

na predkladanie návrhov na udelenie verejného ocenenia v roku 2016.

 

Mesto Kráľovský Chlmec môže udeliť tieto verejné ocenenia:

a) Čestné občianstvo mesta Kráľovský Chlmec

b) Cena mesta Kráľovský Chlmec PRO URBE,

c) Cena primátora mesta Kráľovský Chlmec

 

Návrhy je potrebné predložiť v termíne do 31. júla 2016 na Mestský úrad Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec poštou resp. osobne na sekretariát, III. poschodie  v obálke označenej „NÁVRH NA OCENENIE“

 

Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí obsahovať :

1.  Názov ceny napr. „Čestné občianstvo mesta Kráľovský Chlmec“

2.  Údaje o kandidátovi:

     a) u jednotlivca: meno priezvisko, titul, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo

    b) u kolektívu: názov, meno štatutárneho zástupcu právnickej osoby, sídlo, počet členov, telefónne číslo

3. stručný životopis (u jednotlivca), stručná charakteristika (u kolektívu)

4. zdôvodnenie návrhu na udelenie verejného uznania, najmä  zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované toto ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené dosiahnutými úspechmi a oceneniami kandidáta doma i v zahraničí

5. súhlas dotknutej osoby resp. pozostalého so zverejnením osobných údajov na účely konania o udelení verejného ocenenia podľa zákona č. 122/2013 Z.z.

6. telefonický kontakt, prípadne e-mailová adresa navrhovateľa

 

Bližšie informácie: na adrese ildiko.molnarova@kralovskychlmec.sk , telefonicky 056 63 215 24 alebo osobne – Oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ Kráľovský Chlmec, II. posch. č. 18.

 

Slávnostné odovzdávanie verejných ocenení sa uskutoční dňa 16. septembra 2016.

 


 


 

Informácia

Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci informuje ctených občanov mesta, že práce nevyhnutné na opravu výtlkov a asfaltovanie mestskej komunikácie sú závislé od priaznivého počasia a dodávateľských firiem, ktoré s výrobou asfaltovej zmesi začnú až začiatkom mesiaca apríl. Vzhľadom na tieto skutočnosti Vás žiadame o pochopenie a trpezlivosť. Práce súvisiace s opravou asfaltových  povrchov sa začnú vykonávať akonáhle nastanú priaznivé podmienky.

 

Királyhelmec Város Önkormányzata ezúton szeretné tájékoztatni a tisztelt lakosokat, hogy az utak aszfaltozása, kátyúzása időjárástól függő munkafolyamat, illetve az aszfaltot gyártó cégek, csak április elején kezdik meg az aszfalt termelését. Ezen tényezők teljesülése után tudjuk megkezdeni a munkálatoka. Kérjük szíves türelmüket és megértésüket.


 

Oznam

 Oznam.pdf (398.8 kB) Oznam.pdf (398.8 kB)

 

Výzva - pozemok

 VÝZVA.pdf (474.8 kB) VÝZVA.pdf (474.8 kB)

 
 PRÍLOHA.pdf (42.3 kB) PRÍLOHA.pdf (42.3 kB)

 

Pomoc vtáčím mláďatám - výzva na spoluprácu


 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2015


 

Nenašli sa žiadne akcie

Zámena nehnuteľnosti DeD


 

 

 

 

Kontajner na oblečenie, textil, obuv a hračky

Vážení občania!

Neviete, čo spraviť s oblečením, ktoré už nepotrebujete? Dávame Vám do pozornosti možnosť zberu nepotrebného textilu, oblečenia, obuvi a hračiek, ktorý nie je časovo obmedzený, využitím zbernej nádoby.

Uložením oblečenia do zbernej nádoby:

   - chránite životné prostredie
   - zmenšujete objem vyvezeného komunálneho odpadu
   - pomôžete ľuďom v núdzi, ktorí to potrebujú

K Vašej dispozícii sú zberné nádoby, ktoré sú umiestnené na nasledovných stanovištiach:

    2 ks na Ul. Ibrányiho (pri autobusovej zastávke)

    2 ks na Ul. Ibrányiho pri bloku O na parkovisku (pri kotolni)

    2 ks na Ul. Fábryho oproti bloku K (pri materskej škôlke)

    2 ks na Ul. Ľ. Kossutha (za budovou lekárne Ficaria)

 

Do zbernej nádoby vhadzujte zabalené čisté oblečenie, textil, obuv a hračky, ktoré položte na malú plošinu v otvore. Jednoduchým zdvihnutím plošiny hore (v tvare šípky) tieto predmety umiestnite do nádoby.

ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SEPARUJETE ODPAD!


 

Rady pre odberateľov zemného plynu

Výzva

Mesto Kráľovský Chlmec vyzýva obyvateľov, aby kontajnery určené pre separovaný zber používali len na triedený odpad. Nevhadzujte do nich komunálny odpad !

Žlté kontajnery  -  sú určené na plastové fľaše od minerálnych vôd a iných nápojov. Pred vhodením do kontajnera odstráňte uzáver z fľaše a jednoduchým pristúpením nohou na zemi zlisujte fľašu, aby sa do kontajneru zmestilo viac PET fliaš.

Zelené kontajnery - slúžia pre sklenené fľaše bez uzáveru.

Modré kontajnery  - sú určené na papier, lepenku a poskladané

Sivé kovové kontajnery s nápisom kovové obaly  - slúžia na zber plechoviek od nápojov, vrchnáky fliaš, čisté plechovky od konzervy a rôzne kovové predmety.

Prečo separovať odpad?

V zmysle §39 ods. 8 zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinný každý pôvodca odpadu – obyvateľ  zapojiť sa do separovaného zberu odpadov

Separovaním odpadu :

• znížite množstvo komunálneho odpadu, ktoré vkladáte do nádob na komunálny odpad a ktorý sa uloží na skládku odpadov

• chránite svoje životné prostredie

• napomáhate využitiu vytriedeného odpadu ako druhotnej suroviny

Ak máte otázky alebo pripomienky, kontaktujte referentku životného prostredia osobne na MsÚ v Kráľovskom Chlmci, 1. poschodie, kancelária č. 30, alebo telefonicky na čísle 056/63 212 38.


 


 


 

Celoslovenská výtvarná súťaž Rodina bez cigariet 4. ročník – vyhodnotenie

Upútavky na oznamy

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 201 ... ...

 
-------S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že ... ...

 
... ...

 
... ...

 
... ...

 
  Separovaný zber komunálneho odpadu je jediným ... ...

 
                                              ... ...

 
      ... ...

 

webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 26.5.2016

meniny má: Dušan


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

6746338

Úvodná stránka