Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Mesto Kráľovský Chlmec

Východoslovenské vodárne, oznamujú občanom, že dňa 19. januára 2017, bude prerušená dodávka pitnej vody na ul. M. Hunyadiho, Z. Fábryho a Ibrányiho až  do odstránenia poruchy.  

Za porozumenie ďakujú.

 

A Keletszlovákiai vízművek értesítik a lakosokat, hogy 2017. január 19-én, a Hunyadi, Fábry valamint az Ibrányi u., szünetelni fog a vízszolgáltatás a hiba elhárításáig.

Megértésüket köszönik.


 

 


 

MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC - KIRÁLYHELMEC VÁROSA

 

P O Z V Á N K A - M E G H Í V Ó

 

V súlade s ustanoveniami  § 12 ods. 2 zákona SNR  č. 369/1990  Zb. o  obecnom zriadení  a v znení

neskorších  predpisov zvolávam 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v Kráľovskom Chlmci na deň 20. januára 2017 ( piatok ) o 15:00 hod.

do veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci.

 

Az SZNT 369/1990 sz. törvény 12 § 2. bek. és az ehhez kapcsolódó további rendelkezések értelmében

2017. január 20-án ( péntek ) 15:00 órára a Királyhelmeci Városi Hivatal

földszinti nagytermébe összehívom az Önkormányzati testület 23. ülését.

 

Program:

1.    Otvorenie zasadnutia

2.    Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3.    Schválenie programu rokovania MsZ

4.    Diskusia

5.    Návrh na uznesenie

6.    Záver

 

 

Program: 

1.    Megnyitó

2.    A jegyzőkönyv hitelesítők és javasló bizottság megválasztása

3.    Az önkormányzati ülés programjának elfogadása

4.    Vita

5.    Határozati javaslatok

6.    Befejezés


 

Backstage


 

Novoročný koncert

Novoročný koncert


 

Voľba hlavného kontrolóra - vyhlásenie

PODMIENKY SPÔSOBU, ÚČASTI A VYKONANIA VOĽBY

HLAVNÉHO KONTROLÓRA MEST KRÁĽOVSK´Y CHLMEC

A NÁLEŽITOSTI PRIHLÁŠKY

 

            Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci podľa § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením číslo 430/2016 z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci , konaného dňa 09.12.2016, schválilo podrobnosti o podmienkach spôsobu, účasti a vykonania voľby  hlavného kontrolóra mesta Kráľovský Chlmec a náležitosti prihlášky a

vyhlasuje

A. deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Kráľovský Chlmec na 20. januára 2017. Funkcia hlavného kontrolóra je na funkčné obdobie od 1.2.2017 do 31.01.2023 a vykonáva sa v rozsahu 65% pracovného úväzku.

B. podrobnosti o podmienkach spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Kráľovský Chlmec a náležitosti prihlášky takto:

 

1. Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Kráľovský Chlmec

    a)  Voľby sa konajú tajným hlasovaním poslancov Mestského zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci.

   b) Pre vykonanie voľby volí MsZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, spočítava hlasy, zisťuje výsledky volieb, a vypracuje zápisnicu z voľby.

   c) Hlasovaní lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov uvedených v abecednom poradí (podľa priezviska) s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je okrúhla pečiatka Mesta Kráľovský Chlmec.

   d) Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, z ktorého hlasuje. Platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom bude zakrúžkovaný len jeden kandidát. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo dopísané mená sa neprihliada. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky.

   e) Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:

       - počet prítomných poslancov

       - počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky

       - počet odovzdaných hlasovacích lístkov

       - počet platných hlasovacích lístkov

       - počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov

       - výsledok voľby I. kola voľby

       - výsledok voľby II. kola voľby

       - meno zvoleného kandidáta.

   f) Na zvolenie hlavného kontrolóra mesta Kráľovský Chlmec je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské zastupiteľstvo na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.

   g) kandidát má právo v deň konania voľby vystúpiť na rokovaní mestského zastupiteľstva a prezentovať svoje predstavy o budúcom pôsobení vo funkcii hlavného kontrolóra a to v časovom rozsahu max. 5 minút.

 

2. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Kráľovský Chlmec

   a) kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra mesta Kráľovský Chlmec je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

   b) bezúhonnosť

   c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

3. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:

   a) meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail)

  b) písomný súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Kráľovský Chlmec.

Písomný súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, doba platnosti súhlasu, podmienky jeho odvolania a vlastnoručný podpis osoby, ktorá súhlas dáva

   c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania,

   d) profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,

   e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

   f) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

   g) koncepcia výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Kráľovský Chlmec (max. v rozsahu 2. strán A4).

 

4. Termín ukončenia podávania prihlášok: najneskôr do 09. januára 2017 do 13.00 hodiny (pondelok). Prihlášku je potrebné odovzdať na sekretariáte Mestského úradu Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec.

Obálku je potrebné označiť: „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta Kráľovský Chlmec– NEOTVÁRAŤ“.

 

     Ing. Karol Pataky

primátor mesta

Vyhlásené dňa 12.12.2016


 

Obchodná verejná súťaž


 

OZNÁMENIE

 

Mesto Kráľovský Chlmec oznamuje obyvateľom, že od 10. novembra 2016 z dôvodu odľahčenia dopravy na hlavnej výpadovej ceste (Ulica Pri štadióne) došlo k zmene organizácie dopravy na časti  Ulice L. Kossutha, v úseku od supermarketu LIDL smerom k starému cintorínu. Na uvedenom úseku boli po odsúhlasení Dopravným inšpektorátom v Trebišove umiestnené nové zvislé dopravné značenia upravujúce prednosť v jazde na komunikácii a križovatke s Ulicou Kapušianskou. O zmene v organizácii dopravy Vás touto cestou upovedomujeme a zároveň upozorňujeme všetkých účastníkov cestnej premávky, aby pri jazde rešpektovali osadené dopravné značenia a dbali na zvýšenú opatrnosť, predvídavosť, ohľaduplnosť a riadili sa pravidlami cestnej premávky.

Za pochopenie ďakujeme.

 


 

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž


 


 

Matej Tóth, ambasádor Bielej pastelky 2016: „Chodím za tých, ktorí to potrebujú.“

 

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Stala sa symbolom sveta nevidiacich. Aj biele, teda zdanlivo neviditeľné línie sa na farebnom papieri stávajú zreteľnými. A práve tak aj problémy nevidiacich a slabozrakých ľudí možno po vytvorení vhodných podmienok poľahky riešiť.

 

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:

  • podporu aktivít, ktoré zrakovo postihnutým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života,
  • špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.,
  • oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

 

V roku 2016 sa verejná zbierka začala 15. júna a trvať bude do 31. decembra. Počas tohto obdobia bude možné prispieť na účet verejnej zbierky SK11 3100 0000 0040 3001 6204, zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 alebo on-line cez www.bielapastelka.sk. Naše tradičné dvojčlenné tímy, ktoré budú za dobrovoľný príspevok ponúkať spinky v tvare bielej pastelky, budete môcť v mestách po celom Slovensku stretnúť 23. a 24. septembra. Popri zaujímavostiach v informačných stánkoch sme si pre vás pripravili bohatý program, aby ste si na chvíľu aj vy na vlastnej koži mohli vyskúšať, aké to je byť nevidiacim či slabozrakým. A keďže 15-ročná Biela pastelka si zaslúži výnimočnú oslavu, vyvrcholením sprievodných akcií bude pokus o vytvorenie rekordu v zapojení sa čo najväčšieho počtu ľudí do chôdze s bielou palicou a následný zápis do Slovenskej knihy rekordov. Túto skúšku svojej odvahy bude môcť s klapkami na očiach a touto neodmysliteľnou pomôckou nevidiacich v ruke podstúpiť každý z vás od 10:00 do 17:00 v Bratislave, Trnave, Nitre, Topoľčanoch, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Martine, Prešove, Poprade či v Košiciach. Piatkovou Bielou pastelkou 2016 vás v Bratislave tak ako po minulé roky bude sprevádzať speváčka a moderátorka Kristína Prekopová.

 

Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.


 

Arany János Balladamondó Verseny - Nagykőrös

 Felhívás.pdf (271.4 kB) Felhívás.pdf (271.4 kB)

 

 

 

 

 

FARMIČKA

 Farmička.pdf (948 kB) Farmička.pdf (948 kB)

 

OZNAM SPP

 Oznam SPP.pdf (275.2 kB) Oznam SPP.pdf (275.2 kB)

 


 

Výzva - pozemok

 VÝZVA.pdf (474.8 kB) VÝZVA.pdf (474.8 kB)

 
 PRÍLOHA.pdf (42.3 kB) PRÍLOHA.pdf (42.3 kB)

 

Nenašli sa žiadne akcie

Zámena nehnuteľnosti DeD


 

 

 

 

Kontajner na oblečenie, textil, obuv a hračky

Vážení občania!

Neviete, čo spraviť s oblečením, ktoré už nepotrebujete? Dávame Vám do pozornosti možnosť zberu nepotrebného textilu, oblečenia, obuvi a hračiek, ktorý nie je časovo obmedzený, využitím zbernej nádoby.

Uložením oblečenia do zbernej nádoby:

   - chránite životné prostredie
   - zmenšujete objem vyvezeného komunálneho odpadu
   - pomôžete ľuďom v núdzi, ktorí to potrebujú

K Vašej dispozícii sú zberné nádoby, ktoré sú umiestnené na nasledovných stanovištiach:

    2 ks na Ul. Ibrányiho (pri autobusovej zastávke)

    2 ks na Ul. Ibrányiho pri bloku O na parkovisku (pri kotolni)

    2 ks na Ul. Fábryho oproti bloku K (pri materskej škôlke)

    2 ks na Ul. Ľ. Kossutha (za budovou lekárne Ficaria)

 

Do zbernej nádoby vhadzujte zabalené čisté oblečenie, textil, obuv a hračky, ktoré položte na malú plošinu v otvore. Jednoduchým zdvihnutím plošiny hore (v tvare šípky) tieto predmety umiestnite do nádoby.

ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SEPARUJETE ODPAD!


 

Rady pre odberateľov zemného plynu

Výzva

Mesto Kráľovský Chlmec vyzýva obyvateľov, aby kontajnery určené pre separovaný zber používali len na triedený odpad. Nevhadzujte do nich komunálny odpad !

Žlté kontajnery  -  sú určené na plastové fľaše od minerálnych vôd a iných nápojov. Pred vhodením do kontajnera odstráňte uzáver z fľaše a jednoduchým pristúpením nohou na zemi zlisujte fľašu, aby sa do kontajneru zmestilo viac PET fliaš.

Zelené kontajnery - slúžia pre sklenené fľaše bez uzáveru.

Modré kontajnery  - sú určené na papier, lepenku a poskladané

Sivé kovové kontajnery s nápisom kovové obaly  - slúžia na zber plechoviek od nápojov, vrchnáky fliaš, čisté plechovky od konzervy a rôzne kovové predmety.

Prečo separovať odpad?

V zmysle §39 ods. 8 zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinný každý pôvodca odpadu – obyvateľ  zapojiť sa do separovaného zberu odpadov

Separovaním odpadu :

• znížite množstvo komunálneho odpadu, ktoré vkladáte do nádob na komunálny odpad a ktorý sa uloží na skládku odpadov

• chránite svoje životné prostredie

• napomáhate využitiu vytriedeného odpadu ako druhotnej suroviny

Ak máte otázky alebo pripomienky, kontaktujte referentku životného prostredia osobne na MsÚ v Kráľovskom Chlmci, 1. poschodie, kancelária č. 30, alebo telefonicky na čísle 056/63 212 38.


 


 


 

Celoslovenská výtvarná súťaž Rodina bez cigariet 4. ročník – vyhodnotenie

Upútavky na oznamy

Novootvorená pobočka ČSOB Poisťovne , a.s., ... ...

 
... ...

 
  Separovaný zber komunálneho odpadu je jediným ... ...

 
      ... ...

 

webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 21.1.2017

meniny má: Vincent


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

7836411

Úvodná stránka