Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Mesto Kráľovský Chlmec

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - prerušenie dodávky TÚV


 

 

 

Vážení občania mesta Kráľovský Chlmec

 

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie

 

Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014).

 

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2014 vybraných viac ako 350 obcí,

medzi nimi aj Kráľovský Chlmec.

 

Cieľom zisťovania EHIS je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o zdravotnom stave obyvateľov Európskej únie. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o zdravotnom stave, zdravotnej starostlivosti a o faktoch ovplyvňujúcich zdravie v krajinách Spoločenstva. To umožňuje nielen analyzovanie zdravotného stavu populácie na Slovensku, ale aj medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

 

Zisťovanie sa uskutoční od 01. júla do 31. decembra 2014.

 

V tomto období domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom Štatistického úradu SR. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti opytovateľom poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.

 

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk

 

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.  

 

 


 

Nenašli sa žiadne akcie

AKO SA CHRÁNIŤ PRED KLIEŠŤOM


 

 

Zámena nehnuteľnosti DeD


 

 

 

 

Kontajner na oblečenie, textil, obuv a hračky

Vážení občania!

Neviete, čo spraviť s oblečením, ktoré už nepotrebujete? Dávame Vám do pozornosti možnosť zberu nepotrebného textilu, oblečenia, obuvi a hračiek, ktorý nie je časovo obmedzený, využitím zbernej nádoby.

Uložením oblečenia do zbernej nádoby:

   - chránite životné prostredie
   - zmenšujete objem vyvezeného komunálneho odpadu
   - pomôžete ľuďom v núdzi, ktorí to potrebujú

K Vašej dispozícii sú zberné nádoby, ktoré sú umiestnené na nasledovných stanovištiach:

    2 ks na Ul. Ibrányiho (pri autobusovej zastávke)

    2 ks na Ul. Ibrányiho pri bloku O na parkovisku (pri kotolni)

    2 ks na Ul. Fábryho oproti bloku K (pri materskej škôlke)

    2 ks na Ul. Ľ. Kossutha (za budovou lekárne Ficaria)

 

Do zbernej nádoby vhadzujte zabalené čisté oblečenie, textil, obuv a hračky, ktoré položte na malú plošinu v otvore. Jednoduchým zdvihnutím plošiny hore (v tvare šípky) tieto predmety umiestnite do nádoby.

ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SEPARUJETE ODPAD!


 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIE V ROKU 2014

Udeľovanie verejných ocenení Mesta Kráľovský Chlmec upravuje VZN č. 2/2014.

Z príležitosti osláv Dňa Mesta Kráľovský Chlmec a 800. výročia prvej písomnej zmienky o meste  je možnosť na odovzdanie nasledovných ocenení:

 

- Čestné občianstvo mesta Kráľovský Chlmec

Udeľuje sa významným osobnostiam, žijúcim mimo mesta Kráľovský Chlmec (nie sú obyvateľmi mesta), ktorí sa dlhodobo a mimoriadne, obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete, alebo ktorí  obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Čestné občianstvo môže byť udelené aj in memoriam.

 

- Cena mesta Kráľovský Chlmec PRO URBE

Udeľuje sa jednotlivcom alebo kolektívom (ďalej len „kandidát“) za zásluhy o rozvoj mesta Kráľovský Chlmec, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry, športu, výchovy, vzdelávania a spoločenského života.

Cena môže byť udelená aj in memoriam.

 

- Pamätný list primátora mesta Kráľovský Chlmec

Udeľuje primátor jednotlivcom alebo kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti technickej, umeleckej, športovej a výchovnej činnosti, za činnosť pri záchrane ľudského života, majetku mesta a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a reprezentáciu doma i v zahraničí.

 

Návrh na udelenie ocenenia môžu predkladať:

     a/ primátor mesta
     b/ poslanci MsZ,
     c/ občania mesta, občianske združenia, spolky, umelecké a ekonomické inštitúcie pôsobiace na území mesta.

 

Návrh musí obsahovať (príloha č. 1 VZN) :

     1. Názov ceny napr. „Čestné občianstvo mesta Kráľovský Chlmec“
     2. Údaje o kandidátovi:

           a/ u jednotlivca: meno priezvisko, titul, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo
           b/ u kolektívu: názov, meno štatutárneho zástupcu právnickej osoby, sídlo, počet členov, telefónne číslo

     3. stručný životopis ( u jednotlivca), stručná charakteristika (u kolektívu)
     4. zdôvodnenie, prečo je  kandidát navrhnutý na ocenenie zhodnotením doterajšej činnosti, dosiahnutými úspechmi a oceneniami kandidáta doma i v zahraničí
     5. vyhlásenie kandidáta resp. pozostalého o súhlase so spracovaním jeho osobných údajov na účely konania o udelení verejného ocenenia
     6. telefonický kontakt, prípadne e-mailová adresa navrhovateľa

 

Termín doručenia návrhov je do 31. júla  2014:

     - osobne na mestský úrad – sekretariát, III. poschodie
     - poštová adresa: Mestský úrad L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec obálku označiť 

       nápisom:„NÁVRH NA OCENENIE Mesta Kráľovský Chlmec“

     - e-mail: mesto@kralovskychlmec.sk

  

VZN č. 2/2014 spolu s formulárom návrhu na ocenenia mesta Kráľovský Chlmec sú zverejnené na internetovej stránke mesta www.kralovskychlmec.sk, podstránka Všeobecne záväzné nariadenia.

Bližšie informácie: na adrese ildiko.molnarova@kralovskychlmec.sk , telefonicky   056 63 215 24, 0918 684702  alebo osobne – Oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ Kráľovský Chlmec, II. posch. č. 18.

*

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

 

*

Zašlite nám svoje návrhy na ocenenia  Mesta Kráľovský Chlmec.

Pomôžete nám zviditeľniť tých,

ktorých práca a konanie priniesli úspech a dobré meno nášmu mestu.

 

 

 

 

 


 

 

FELHÍVÁS KITüNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA A 2014-es ÉVBEN


A város által alapított kitüntetések odaítélését a  2/2014 számú általános érvényű rendelet szabályozza. Az éven a város napja és a városról szóló első írásos emlék 800. évfordulója alkalmából a következő kitüntetések adományozására van lehetőség:
 
- A Királyhelmec Város Díszpolgára cím
Olyan kiemelkedő személyiségeknek adományozható, akik Királyhelmec Város területén kívül élnek (nem a város lakosai), folyamatosan és különösen kiemelkedő módon érdemet szereztek a város fejlődésében, érdekeinek védelmében és jó hírnevének terjesztésében itthon és külföldön vagy kimagasló eredményt értek el az egyetemes emberi értékek gyarapításában.
A díj in memoriam is adományozható.
 

- Királyhelmec Város PRO URBE díj

Királyhelmec Város Pro URBE díjat adományoz azon egyéneknek vagy közösségeknek, akik tevékenységükkel érdemet szerzetek a város fejlődésében, alkotó tevékenységet végeztek a kultúra, sport, oktatás, nevelés, tudomány és társadalmi élet területén.

A díj in memoriam is adományozható.

 

- Királyhelmec Város Polgármesterének Emléklapja

A polgármester olyan személyeknek és közösségeknek adományozhatja, akik kiemelkedő eredményeket értek el a műszaki, kulturális-művészeti, sport és nevelői téren, élet és vagyonmentés területén, jelentős mértékben hozzájárultak a város gazdasági, kulturális fejlődéséhez, népszerűsítéséhez itthon és külföldön.

 

A díjak adományozására javaslatot tehet:

     a/ polgármester,
     b/ önkormányzat képviselője,
   c/ város lakosa, város területén működő polgári társulások, csoportok, művészeti és gazdasági szervezetek.

 

A javaslatnak tartalmaznia kell (rendelet 1. sz. melléklete):

      1. díj megnevezését: pl. „Királyhelmec Város díszpolgára cím”
      2. jelölt adatait:

        a/ egyén esetén: családi és utónév, titulus, születési idő, állampolgárság, állandó lakhely címe, telefonszám
      b/ közösség esetén: megnevezés, képviselő (ügyintéző) megnevezése, működési helyének címe, tagjainak száma, telefonszám

   3. rövid életrajz (természetes személy esetében), a tevékenység rövid ismertetése (közösség esetén)
      4. a javaslat indokolása, kiegészítve az eddigi tevékenységének hazai illetve külföldön elért sikerek értékelésével
     5. a jelölt illetve törvényes képviselőjének beleegyezése a személyes adatok díjazással kapcsolatos feldolgozásához
      6. a javaslattévő telefonszáma ill. e-mail címe.

 

A javaslatok beadásának határideje 2014. július 31.

       - személyesen a városi hivatalban – titkárság, 3. emelet
       - postai úton a következő címre: Városi hivatal, Kossuth L. ut. 99, 077 01 Királyhelmec „JAVASLAT KITÜNTETÉSRE” megjelöléssel a borítékon

       - e-mail: mesto@kralovskychlmec.sk

A kitüntetésekkel foglalkozó 2/2014-es ÁÉR és a melléklet  a www.kralovskychlmec.sk  címen, VZN linkre kattintva található meg.

 

Bővebb információ az ildiko.molnarova@kralovskychlmec.sk e-mail címen vagy 056 63 21524, 0918 684702 -es telefonszámon kérhető, ill. személyesen a Városi hivatal Szervezési és közigazgatási osztályán, II. emelet, 18. sz. iroda.

*

A díjak átadására az önkormányzat szeptemberi ünnepi ülésén kerül sor.

 

*

Küldjék el Királyhelmec Város  kitüntetéseire  tett javaslataikat .

Segítsenek megismertetni azokat, akik

 munkájukkal és tetteikkel hírnevet szereztek városunknak.

 

 

 


 

 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2014

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2014

Vážení občania

     Význam ochrany lesov pred požiarmi je dôležitým aspektom našej spoločnosti, pretože drevo je surovina, ktorú využíva mnoho odvetví. Bohatstvo lesov a ekologické systémy sú často ohrozené veľkým počtom požiarov, ktorých príčinou je vypaľovanie trávy, zakladanie ohňov v prírode a používanie otvoreného ohňa na miestach, kde je možnosť jeho rozšírenia.

     Ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej  hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok riziko rýchleho šírenia požiaru po trávnatom, ihličnatom  alebo listnatom povrchu. Za podpory vetra nie je často v ľudských silách takýto vzniknutý požiar zvládnuť a zastaviť.

     Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov  v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz:

-- vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov - odpadov,

-- fajčenia a používania otvoreného plameňa miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
-- zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, 
-- zakladania ohňa v priestoroch  alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

    Najčastejšími príčinami lesných požiarov sú zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie odpadov a odpadkov na nepovolených skládkach, vypaľovanie trávy a suchých porastov.

    OR HaZZ v Trebišove Vás upozorňuje na skutočnosť, že tieto činnosti sú v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané a za porušenie ustanovení v zmysle platných predpisov o ochrane pred požiarmi je možné uložiť fyzickej osobe pokarhanie alebo pokutu do výšky 331 € a  právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 €.

    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove upozorňuje občanov, že v prípade spaľovania horľavých látok je povinnosťou občanov ohlasovať každé spaľovanie na príslušnú hasičskú stanicu podľa miesta spaľovania.

     Vážení spoluobčania veríme, že aj Vy Vaším konaním a pričinením môžete  kladne ovplyvniť stav požiarovosti a ochranu lesov pred požiarmi.

  
                                                                                 Okresné riaditeľstvo Hasičského
                                                                                 a záchranného zboru v Trebišove


 

O Z N A M

Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby sťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“   Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“. Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S prebieha na oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu držiteľa preukazu b e z p l a t n e . K výmene je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, občiansky preukaz a 1 aktuálnu fotografiu o veľkosti 3x4 cm.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov


 


 


 
Výzva pre prevádzkovateľov MZZO

 

Rady pre odberateľov zemného plynu

Výzva

Mesto Kráľovský Chlmec vyzýva obyvateľov, aby kontajnery určené pre separovaný zber používali len na triedený odpad. Nevhadzujte do nich komunálny odpad !

Žlté kontajnery  -  sú určené na plastové fľaše od minerálnych vôd a iných nápojov. Pred vhodením do kontajnera odstráňte uzáver z fľaše a jednoduchým pristúpením nohou na zemi zlisujte fľašu, aby sa do kontajneru zmestilo viac PET fliaš.

Zelené kontajnery - slúžia pre sklenené fľaše bez uzáveru.

Modré kontajnery  - sú určené na papier, lepenku a poskladané

Sivé kovové kontajnery s nápisom kovové obaly  - slúžia na zber plechoviek od nápojov, vrchnáky fliaš, čisté plechovky od konzervy a rôzne kovové predmety.

Prečo separovať odpad?

V zmysle §39 ods. 8 zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinný každý pôvodca odpadu – obyvateľ  zapojiť sa do separovaného zberu odpadov

Separovaním odpadu :

• znížite množstvo komunálneho odpadu, ktoré vkladáte do nádob na komunálny odpad a ktorý sa uloží na skládku odpadov

• chránite svoje životné prostredie

• napomáhate využitiu vytriedeného odpadu ako druhotnej suroviny

Ak máte otázky alebo pripomienky, kontaktujte referentku životného prostredia osobne na MsÚ v Kráľovskom Chlmci, 1. poschodie, kancelária č. 30, alebo telefonicky na čísle 056/63 212 38.


 


 


 

 

 

Dôležitá informácia pre dôchodcov

POVINNOSŤ PLATIŤ ÚHRADY ZA SLUŽBY VEREJNOSTI
Dôležité informácie a rady, ako postupovať

Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv. koncesionárskeho poplatku) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

ďalej viď. v prílohe


 

 

 

 

 
 zp04.rtf (55.4 kB) zp04.rtf (55.4 kB)

 

Upútavky na oznamy

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014   P ... ...

 
                                      ... ...

 
   
431
R O Z H O D N U T I E
predsed ... ...

 
  ... ...

 
-------Ponúkame  opatrovateľský kurz v Kráľovskom ... ...

 
... ...

 
                                              ... ...

 
INFORMÁCIA o možnosti používania jazyka ná ... ...

 
... ...

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 26.7.2014

meniny má: Anna, Hana


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

4044361

Úvodná stránka