Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

MŠ - ul. Kossutha

  • MŠ - ul. Kossutha

 

MATERSKÁ ŠKOLA – ÓVODA L.Kossutha 1272/103
s elokovanými pracoviskami na ul. Z. Fábryho 1249/2
a vo Fejséši 1

 

Materská škola – Óvoda L. Kossutha 1272/103 v Kráľovskom Chlmci  s elokovanými pracoviskami na ul. Z.Fábryho a vo Fejséši sú v právnej subjektivite od 1.9.2012. Sídlo Materskej školy – Óvoda je na ulici L.Kossutha 1272/103. Materská škola poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským deťom vo veku od 3  do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Stravovanie detí je zabezpečené prevozom zo ŠJ pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským na ulici Hunyadiho v Kráľovskom Chlmci.

 

Prevádzka MŠ na ul. L.Kossutha  a na ul. Z.Fábryho je od 6:30 do 16:30 hodín.

Prevádzka na elokovanom pracovisku vo Fejséši je od 7:30 do 12:00 hodín.

 

Špecifiká MŠ:


Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára  predpoklady  na  ďalšie  vzdelávanie. Pripravuje  na  život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „Slnečnica“, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie podľa § 16 ods. 2. zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov.

V súčasnosti na Materskej škole L.Kossutha poskytujú výchovno-vzdelávaciu činnosť 3 triedy s vyučujúcim jazykom slovenským s počtom detí 61 a 2 triedy s vyučujúcim jazykom maďarským s počtom detí 34. Elokované pracovisko Z. Fábryho prevádzkuje  s tromi triedami s vyučujúcim jazykom slovenským s počtom detí 59 a s jednou triedou s vyučujúcim jazykom maďarským s 24 deťmi. Elokované pracovisko vo Fejséši s vyučujúcim jazykom maďarským poskytuje starostlivosť pre 16 detí. 

Predškolské zariadenie poskytuje predškolákom tri záujmové krúžky, a to náboženskú výchovu, výuku anglického jazyka a rytmický tanec.

 

Kontakt:
Materská škola – Óvoda
L. Kossutha 1272/103
077 01 Kráľovský Chlmec
Tel.:056/63 22275
e-mail: mskch@post.sk
Ďalšie informácie o materskej škole nájdete aj na www.mskch.edupage.org


 

MŠ - ul. Kossutha

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

MŠ- Óvoda L.Kossutha 1272/103  077 01 Kráĺovský Chlmec
Vyhodnotenie plnenia úloh ŠVP  SLNIEČKO
za školský rok 2011-2012

 

A. Vyhodnotenie jednotlivých oblastí

Oblasť kognitívna

Prvoradým cieľom v kognitívnej oblasti je naučiť dieťa poznávať, myslieť a riešiť problémy. Kognitívny vývin chápeme v súvislosti s celkovým rozvojom osobnosti dieťaťa, s citmi, záujmami a všetkými jeho vlastnosťami, ktoré utvárajú profil dieťaťa. V pedagogickom pôsobení na dieťa sme uplatňovali kvalitný výber podnetov a činnosti. Zásobu elementárnych poznatkov o svete sme u deti upevňovali priamym kontaktom s prostredím v ktorom žije, z vlastných zmyslových skúsenosti, z konkrétnych predmetných činnosti i citového prežívania všetkých situácií a vzťahov.

Dosiahnutá úroveň:
Učebné osnovy v tomto školskom roku ostali nezmenené. Riad. MŠ podľa získania poznatkov ohľadom tvorby učebných osnov pri absolvovaní kontinuálneho vzdelávania -školský manažment  oboznámila učiteľky s rezervami, ktoré má naša MŠ pri tvorbe učebných osnov. Na základe nedostatkov boli prijaté opatrenia na zasadnutí MZ. Vypracovali sa učebné osnovy a od apríla 2012 sa pracovalo podľa  doplnených učebných osnov.
V praxi sme najčastejšie pri získavaní nových poznatkov a rozširovaní kompetencií postupovali tak, aby deti svoju činnosť prežívali, čo najviac experimentovali a riešili problémy omylom a pokusom.
Deti získali nové poznatky o svete, vesmíre, prírode, rozoznávajú živú a neživú prírodu, vlastné telo, oboznamovali sa s bezpečnosťou na ceste, kde sú vedené deti k tomu, aby si uvedomili vážnosť situácie, využívali sme reflexné vesty ako aj trička s logom, aby boli videné.
Dôraz sme kládli na osvojovanie si spisovného jazyka vo všetkých triedach.
IJP v triede národnostných menšín sa prevádzala pravidelne. Deti dosahovali dobré výsledky
Hlavnou metódou pri získavaní poznatkov bola hra. Kde môžeme skonštatovať, že učiteľky sa vedia znížiť na úroveň deti a vedia sa s nimi hrať.
Dobré výsledky sme dosiahli pri plnení zdravotnej výchovy zapojením sa do projektu ADAMKO, KVAPKA KRVI, EVIČKA NÁM OCHORELA, BECEPÁČIK

 


Zistené rezervy:

-Dodržiavanie primeranosti  požiadaviek vzhľadom k osobnosti dieťaťa.
-Zapájanie detí  do prípravy  na výchovno – vzdelávací proces.
-Viac pozornosti zamerať na spätnú väzbu.
-Zamerať viac úsilia na detí so slabou výslovnosťou.
-V rámci spolupráce s rodičmi, naučiť sa s deťmi hrať zmysluplne


Východiská

-Dať deťom možnosť zapájať sa do bežných príprav na učenie prípravou učebných pomôcok, klásť na deti zodpovednosť za vykonanie menších a bezpečných úloh.
-Využívať všetky dostupné učebné pomôcky a informačno komunikačné technológie.
-Zaraďovať do procesu čo najviac experimentov, pokusov a preferovať pri získavaní poznatkov hru, individuálny prístup. porúch rečí.
-V spolupráci s rodičmi sa zamerať na odstraňovanie
-Zapojiť do procesu výchovy a vzdelávania rodičov, naučiť sa pýtať na svoje dieťa.

Oblasť sociálno – emocionálna
V tejto oblasti sme dôraz kládli na to, aby sa deti naučili vytvárať zvyky, vlastné názory, postoje a hodnotenie. Jeho konanie by malo byť vedomé nie nacvičené a mala byť získaná funkcia, ktorá smeruje k jednote medzi tým čo dieťa uznáva a čo robí, teda k jednote vedomia a správania.
Dosiahnutá úroveň:
-Učiteľky na triedach podporovali u deti empatické cítenie a elementárne základy emocionálnej gramotnosti.
-Deti vedia svoje názory a pocity vyjadriť primeraným spôsobom .V triede 5– 6 ročných detí, nielen verbálne, ale používajú v komunikácií aj mimiku, gestiku neverbálnu komunikáciu.
-V edukačnom procese sa uplatňovalo dodržiavanie práv dieťaťa, ktoré sa realizovali prostredníctvom hier.
-Na triedach je vzájomné porozumenie medzi deťmi a učiteľkami, medzi deťmi je to niekedy nedostatočné. Prevláda dôvera, kooperatívna spolupráca, spolupatričnosť a dobrá klíma na celej škole.
-Deti prejavili svoje zručnosti nielen vo výtvarnej, pracovnej tvorivosti, ale sú schopné vyjadriť svoje poznatky v rámci hudobno – pohybového vyjadrenia.
-Kultúrno – spoločenské návyky sú na dobrej úrovni
. -Deti 5 – 6 ročné deti sú sociálno – emocionálne pripravené na vstup do základnej školy.
-Deti sa naučili pracovať s knihou a vážiť si hodnotu hovoreného slová, poznajú čo je ilustrácia, autor knihy.
-Deti ovládajú techniku práce s výtvarným a pracovným materiálom, ich práce sú prezentované na výstavkách.
-Prostredníctvom tvorivých dielni sa s výtvarnými, pracovnými technikami oboznámili aj rodičia. Tieto tvorivé dielne sú zamerané na rôzne témy, a u rodičov majú veľký úspech.
Zistené rezervy:
-U deti prevládajú predsudky k multikultúrnej odlišnosti detí.
-U niektorých detí je nedostatočná spoluzodpovednosť za svoje činy i za činnosť skupiny.

Východiská:

-Prostredníctvom kníh, , náučných filmov približovať deťom poznatky o iných kultúrach a odlišnostiach.
-Pri hre viesť deti k zodpovednosti za zverené úlohy a zároveň vedieť vziať zodpovednosť aj za úlohy a činy celej skupiny.
-Pri rečovom prejave v rôznych situáciách podnecovať deti k tomu, aby chápali význam toho čo rozprávajú samy, ale aj iný.
-Do edukačného procesu vo väčšej miere využívať umelecké diela a rozoberať ich význam. -Rešpektovať názory detí.
-Pokračovať a zapojiť sa do nových environmentálnych projektov.

 

Oblasť perceptuálno – motorická
Prostredníctvom perceptuálno – motorickej stránky sme podporovali prirodzené detské činnosti so špecifickým zameraním na cieľavedomé telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, ktoré smerovalo k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Táto oblasť významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu detí.

Dosiahnutá úroveň:
-Deti sa naučili pri činnostiach používať všetky zmysly, ovládajú pohybový aparát a telesné funkcie.
-Pravidelným pohybom, zdravou životosprávou a otužovaním sme predchádzali detským ochoreniam.
-Deti ovládajú terminológiu telesnej výchovy, ktorú sme uplatňovali aj v triedach u mladších detí.
-V čo najväčšej miere sa využíva na cvičenie náčinie, náradie, ktoré ma škola k dispozícií.
-Realizovali sa vychádzky do okolia, ktorých cieľom bolo spoznať okolitú prírodu, ale aj mesto.
-Úroveň sebaobslužných činnosti je primeraná veku detí.


Zistené rezervy:
-Pri telesnom cvičení sa v menšej miere nedodržiavalo správne rozloženie cvikov, správna realizácia dychových cvičení.
-Vo väčšej miere sa zabúdalo na správne zaťaženie organizmu.
U niektorých detí sa prejavuje nesprávny nášľap  na celé chodidlo.
Východiská:
-Pri plnení cieľov je potrebné dbať na postupnosť jednotlivých krokov a následnosti pohybovo – relaxačných cvičení.
-Zaradovať cviky vzhľadom k vekovej skupine detí a k tomu, aby organizmus bol správne zaťažený.
-V čo najväčšej miere zaradovať zdravotné cviky na podporu telesného aparátu. -V malých triedach cvičiť na boso a predchádzať prehrievaniu tela nesprávnym oblečením.


B. Posúdenie úrovne školskej pripravenosti

Počet detí končiacich predprimárne vzdelávanie 19
Do ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským   11
Do ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským    8
Pri posudzovaní úrovne školskej pripravenosti sme sledovali a posudzovali úroveň :
-  Sluchovú pamäť a grafomotoriku
-Celkový rozvoj zmyslového vnímania – zraková, sluchová analýza, syntéza, diferenciácia -    Rozvíjanie viet – holú na rozvitú
-Plnenie inštrukcií, sprostredkovanie viacerých informácií
-Samostatnosť v sebaobslužných činnostiach
-Súvislosť vo vyjadrovaní a v správne vyslovovaní jednotlivých hlások
-Správne držanie písacieho materiálu a správnosti sedenia
-Priestorovú orientáciu a predmatematickú gramotnosť
Rozlišovanie farieb a odtieňov
-Rozvíjanie názorného intuitívneho myslenia
-Vedenie deti k vzájomnej spolupráci nielen s rovesníkmi, ale aj dospelými osobami -Spoločenskú komunikáciu, odstraňovanie zlozvykov
-Kooperatívna spolupráca, dokončenie činnosti a výdrž pri činnosti
-Bola prevádzaná diagnostika a používali sa pritom metódy pozorovania, rozhovoru a analýza výsledkov výtvarných prác a iných výtvorov
-Zistené nedostatky boli odstraňované v spolupráci s logopedičkou a s CPPaP

 

 

VYHODNOTENIE  VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY

 

Oblasť pedagogická
Zameranie :
-Využívanie učebných zdrojov vzhľadom k naplánovanému konkrétnemu cieľu a ich vhodnosti
-Realizáciu PaRC, sledovanie úrovne cvičení, zdravotných cvikov a na spätnú väzbu –
- Plánovanie a indiv. práca s deťmi s OPŠD
-Využívanie edukačných programov v EA
-Evalvácia diagnostiky, učiteliek -Realizáciu individuálnych plánov
-Kontrolu úloh vyplývajúcich z plánu práce školy
-Hodnotenie kontinuálneho vzdelávania -Kontrolu triednej agendy, jej správnosti
-Pracovná disciplína, dochádzka na pracovisko
Účinnosť:
-Na škole je vytvorená dobrá klíma. Pedagogické zamestnankyne zodpovedne pristupovali k zadaným úlohám, ktoré plnili zodpovedne a podľa stanovených termínov
-Všetky kontroly zamerané v tomto školskom roku sa plnili, ak vznikli nejasnosti, ihneď sa riešili na pedagogických poradách v rámci plánu, alebo na mimoriadnych poradách.
-Cieľom hospitácií bolo zlepšiť kvalitu edukačného procesu, tieto hospitácie boli ihneď konzultované s každou učiteľkou individuálne, kde boli navrhnuté odporúčania. Následne sa hospitácie rozoberali na pedagogických poradách, za cieľom vyvarovania sa zistených chýb v ďalšom procese.
 

Oblasť prevádzková
Zameranie:
-Dodržiavanie pracovného času, kontrola hygieny na triedach.
-Kontrolu stolovania, čistoty školského dvora, pieskovísk a na vedenie evidencie o pieskoviskách.
-Kontrola BOZP, PO, využívanie OOP, čistiacich prostriedkov ich uskladnenia a správnosti používania.
Účinnosť:
-Zadané úlohy boli plnené zodpovedne, načas. Nevyskytli sa závažné porušenia, pracovná disciplína na dobrej úrovni. Vzniknuté problémy sa riešili ihneď.


 


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 16.6.2019

meniny má: Blanka, Bianka


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

11297663

Úvodná stránka