Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

O mestskom zastupiteľstve


Orgánmi Mesta Kráľovský Chlmec sú Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci a primátor mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.
Počet poslancov na celé volebné obdobie (štyri roky) určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci je zložené z 11 poslancov.

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené:
• určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
• schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
• schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
• rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
• určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
• vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
• uznášať sa na nariadeniach,
• schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
• určovať organizáciu mestského úradu a určovať plat primátora a hlavného kontrolóra,
• zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
• schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
• zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
• schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
• zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
• udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
• ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.

Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási svoje rokovanie za neverejné ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr. Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane osobných údajov). V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí MsZ obyvateľ mesta, rozhodne o tom MsZ hlasovaním.


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 20.6.2019

meniny má: Valéria


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

11309325

Úvodná stránka