Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Partnerstvo sociálnej inklúzie Trebišov

O činnosti občianskeho združenia Partnerstvo sociálnej inklúzie Trebišov:

Občianske združenie Partnerstvo sociálnej inklúzie Trebišov je združením právnických a fyzických osôb neziskového charakteru ustanovené s cieľom realizovať a podporovať konkrétne projekty a programy Fondu sociálneho rozvoja a iných projektov zameraných na zlepšenie sociálnej inklúzie, rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zlepšenie životných podmienok v regióne najmä tých skupín, ktoré sú dlhodobo vystavené sociálnemu vylúčeniu a znevýhodnené nerovnakou možnosťou pri vstupe na trh práce, zlepšenia možnosti zamestnávania skupín osobitne ohrozených sociálnym vylúčením a vytvorenie vhodných podmienok pre zaradenie týchto skupín do spoločenského a pracovného procesu a rozšírenia sociálnych služieb v dotknutom regióne.
Občianske združenie Partnerstvo sociálnej inklúzie Trebišov vzniklo inštitucionalizáciou neformálneho partnerstva formou registrácie na ministerstve vnútra dňa 13. októbra 2005.
Občianske združenie k dnešnému dňu eviduje 51 členov. Občianske združenie Partnerstvo sociálnej inklúzie Trebišov získava finančné prostriedky členskými príspevkami členov a zapájaním sa do grantových výziev.

Zameranie Partnerstva sociálnej inklúzie Trebišov:
Medzi hlavné smery činnosti patrí najmä vypracovanie a realizácia projektov a programov sociálnej inklúzie,
pri napĺňaní ktorých:
a) pomáha sociálne izolovaným skupinám, komunitám pri ich začleňovaní do spoločnosti,
b) pomáha skupinám a občanom, ktorým hrozí sociálna exklúzia,
c) pomáha občanom a skupinám občanov žijúcich v hmotnej núdzi,
d) zvyšuje zamestnanosť a zamestnateľnosť (aktivizáciou a motiváciou) obyvateľov bez vzdelania, s nízkym vzdelaním, dlhodobo nezamestnaných, nezamestnaných nad 45 rokov a mladistvých, a ďalších,
e) zvyšuje zapojenia a angažovanosť lokálnych subjektov a organizácií zaoberajúcich sa programami sociálnej integrácie sociálne vylúčených ľudí s rizikom sociálnej exklúzie,
f) spoločne rieši sociálne problémy,
g) podporuje rovnosť a boj proti diskriminácii,
h) podieľa sa na budovaní systému sociálnych služieb pre starých občanov a odkázaných občanov, zdravotne postihnutých, drogovo závislých občanov, bezdomovcov, migrujúcich občanov, ohrozené deti a mládež, občanov po ukončení výkonu trestu, ľudí pod hranicou chudoby, obetí skrytých a zjavných trestných činov a ostatných skupín odkázaných na sociálnu pomoc,
i) zlepšuje materiálne podmienky bývania a infraštruktúry izolovaných osád a komunít,
j) podporuje rozvoj a aktivizáciu komunít pri riešení sociálnych a ekonomických problémov,
k) využíva projekty a programy aktívnej politiky zamestnanosti ÚPSVaR.

Aktuality:


Partnerstvo sociálnej inklúzie Trebišov realizuje od augusta 2008 s finančnou podporou Úradu vlády SR projekt Partnerstvom proti diskriminácii, v rámci ktorého sa uskutočnia odborné prednášky, školenia a workshopy zamerané na problematiku diskriminácie. Účastníkmi týchto aktivít budú zástupcovia samospráv, mimovládnych organizácii, cirkví, škôl a podnikateľských subjektov.
Vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení v auguste 2006 v snahe rozvíjať multietnický a multikultúrny charakter spoločnosti občanov Slovenskej republiky zaviazala permanentne bojovať proti všetkým formám rasovej, etnickej, náboženskej a politickej neznášanlivosti. Na zabezpečenie týchto aktivít vláda SR schválila systematický nástroj prevencie a boja proti intolerancii a diskriminácii: Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2006-2008.
Do výzvy na predkladanie projektov v rámci tohto akčného plánu sa zapojilo aj občianske združenie Partnerstvo sociálnej inklúzie Trebišov, ktoré sa o finančnú podporu uchádzalo projektom „Partnerstvom proti diskriminácii.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie súčasného nepriaznivého stavu skupín ohrozených diskrimináciou v okrese Trebišov, prostredníctvom Partnerstva sociálnej inklúzie, ktoré bude iniciovať a podporovať vznik a udržanie trvalých iniciatív v oblasti boja proti diskriminácii.
Dlhodobo fungujúce Partnerstvo sociálnej inklúzie Trebišov a skúsenosti jeho členov vytvárajú predpoklad pre úspešne dosiahnutie stanovených cieľov projektu. Zároveň chce byť projekt „Partnerstvom proti diskriminácii“ inovatívnym a motivačným príkladom zamerania činnosti pre ostatné partnerstvá sociálnej inklúzie v Slovenskej republike.

Rada Partnerstva sociálnej inklúzie:
Predseda Rady Partnerstva sociálnej inklúzie Trebišov:
Vladimír Kočiš - odborný referent MsÚ Trebišov
Strategický partneri:
ÚPSVaR Trebišov – Mgr. Jana Mondikova, riaditeľka
Úrad Košického samosprávneho kraja – Ing. Milan Filip, koordinátor implementácie odboru regionálneho rozvoja

Členovia Rady Partnerstva sociálnej inklúzie Trebišov:
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov – Libuša Babuľáková, riaditeľka
Mesto Kráľovský Chlmec - Ing. Tímea Zdibák, referentka pre regionálny rozvoj
Združenie miest a obcí Medzibodrožia – Silvia Stropkayová, starostka obce Somotor
Združenie miest a obcí južného Zemplína – Ing. Ján Garbár, starosta obce Nižný Žipov
OZ Populy, Trebišov – Eva Zubková, štatutárny zástupca
OZ ŠK Roma, Trebišov – Gustáv Balog, štatutárny zástupca
OZ Baro Jilo, Nižný Žipov – Jozef Cichý, štatutárny zástupca
Združenie pre rozvoj južného Zemplína, Trebišov – Ing. Stanislav Štefan, štatutárny zástupca
Agentúra pre sprostredkovanie zamestnania za úhradu, Trebišov – Ing. Jozef Mondik, štatutárny zástupca
Obchodná akadémia Trebišov – Ing. Marcela Rabatinová, riaditeľka

Kontakt:
Partnerstvo sociálnej inklúzie Trebišov
budova ALLIANZ – Slovenská poisťovňa a.s., 2.poschodie,
M.R.Štefánika 2393/29, 075 01 Trebišov, tel. 056/ 672 66 22 ,
email: psitv@centrum.sk webstránka: www.tvpartnerstvo.sk

Mesto Kráľovsky Chlmec je zakladajúcim členom Partnerstva sociálnej inklúzie Trebišov a od začiatku jeho existencie je členkou Rady Partnerstva Ing. Tímea Zdibák, referentka pre regionálny rozvoj na mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci.

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

11306924

Úvodná stránka