Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Legislatívne zázemie

Všeobecný prehľad
 
Neziskové organizácie bývajú definované ako organizácie, ktoré nie sú založené za účelom tvorby zisku ktorý je následne prerozdelený medzi jej vlastníkov správcov alebo zakladateľov. Neznamená to však, že nemôžu zisk vytvárať, ale musia ho opäť vložiť späť za účelom rozvoja organizácie na plnenie jej cieľov. Okrem nevládnych neziskových organizácií zahrňuje neziskový sektor aj organizácie príspevkové, rozpočtové, odbory, politické strany a hnutia, záujmové združenia právnických osôb, družstvá (pokiaľ sú zriaďované pre iné akom podnikateľské účely), nepodnikateľské obchodné spoločnosti ( napr. spoločnosti s ručením obmedzeným, pokiaľ sú zriadené na iné ako na podnikateľské účely), prípadne i právnické osoby zriaďované samostatnými zákonmi ( napr. Česká akademie věd, Česká televize, Český rozhlas).
 
Medzi charakteristické znaky mimovládnej neziskovej organizácie (MNO) patria:
 
inštitucionalizovanosť (sú v nej aspoň zárodky formálnej organizovanosti)
súkromný štatút / sú inštitucionálne oddelené od verejnej správy)
neziskovosť (prípadný zisk z činnosti nevracajú svojim správcom alebo zakladateľom)
samosprávnosť (sú schopné riadiť samé seba)
dobrovoľnosť (dobrovoľníci sa zúčastňujú vlastnej činnosti organizácie, alebo riadia jej záležitosti)
 
Pre potreby tohto vzdelávacieho materiálu zahrňujeme medzi neziskové organizácie občianske združenia, nadácie, nadačné fondy, verejne prospešné spoločnosti, právnické cirkevné osoby. Kľúčovým kritériom je právna forma nie zriaďovateľ alebo faktická náplň činnosti. Medzi organizácie neziskového sektoru sú zarátané aj organizácie, ktoré sú zriadené verejnou správou, alebo organizácie, u ktorých prevažuje zárobková činnosť.
 
Legislatívny rámec pre činnosť neziskových organizácii je v ČR v zásade vymedzený a to aj napriek tomu, že v českom právnom poriadku nebol doposiaľ definovaný pojem „nezisková organizácia“. Tento nedostatok robí problémy tak pri interpretácii všeobecných zákonov, ktoré regulujú činnosť neziskových organizácií, ako aj pri interpretácii zákonov špecifických.
(napr. zákon o DPH).
 
Rámec pre fungovanie ( založenie, činnosť, zánik) všetkých právnických neziskových typoch, ktoré na území ČR pôsobia je ošetrený zvláštnymi zákonmi (zákon o nadáciách, nadačných fondoch, zákon o verejne prospešných spoločnostiach, zákon o združovaní občanov a zákon o cirkvách a náboženských spoločnostiach). Tieto zákony poskytujú podmienky pre vznik, činnosť a zánik a taktiež aj práva a povinnosti jednotlivých právnych typov.
 
Právne predpisy vymedzujúce činnosť občianskych združení, ktorých je v neziskovom sektore významná väčšina, je iba rámcová. To na jednej strane činnosť občianskych združení zjednodušuje, na druhej strane komplikuje ich kontrolu verejnosťou. Registrácia občianskych združení nie je náročná a rýchle vykonateľná (občianske združenie môže byť zaregistrované do 10 dní). Od roku 2005 na rozdiel od rokov predošlých, odmieta Ministerstvo vnútra registrovať občianske združenia, ktoré podľa stanov poskytujú verejno-prospešné práce za odmenu mimo okruhu svojej členskej základne, prípadne pozastavuje ich činnosť. Faktickým problémom býva legislatívne nedoriešená likvidácia občianskych združení. Množstvo občianskych združení v praxi končí svoju činnosť bez toho, že by svoj zánik legislatívne ošetrila a zaistila svoje vyradenie z evidencie neziskových subjektov. Štatistika neziskových organizácii v ČR tak nie je celkom reálna.
 
Registrácia ďalších právnych typov je pre ich zakladateľov náročnejšia /týka sa obzvlášť nadácií, nadačných fondov a verejno-prospešných spoločností/. Dá sa však povedať, že v poslednej dobe sa skracuje doposiaľ neúmerne dlhé obdobie (napr. až 2 roky), počas ktorého prebieha registrácia týchto právnych subjektov u miestu príslušných obchodných súdov. Dotácia z verejných rozpočtov, nadačných príspevkov a darov neziskovým organizáciám sú podľa zákona o dani z príjmov oslobodené od dane z príjmu i od darovacej dane. Fyzické osoby i právnické osoby si môžu uplatniť odpočet poskytovaných darov zo základu dane. Stanovený limit možného odpočtu je nedostačujúci a k rozvoju darcovstva nemotivuje. Daňové prostredie v Českej republike komplikuje terminologicky a interpretačne nevyjasnený Zákon o dani z pridanej hodnoty, ktorý komplikuje a obmedzuje prevod a finančné riadenie neziskových organizácií, platcov DPH. Pozitívnou skutočnosťou je, že od DPH boli oslobodené dary poskytované od individuálnych darcov prostredníctvo mobilného telefónu.
 
Daňové asignácie, čiže adresovanie 1% zo zaplatených daní neziskovej organizácii doposiaľ nebol presadený.
 
Legislatíva neziskovým organizáciám nebráni získavať financie predajom tovaru a služieb, prípadne z výnosov z kapitálového majetku. Tieto aktivity však ani nepodporuje, v niektorých prípadoch ich sprostredkovane limituje (zákon o združovaní občanov).
 
 
(text vychádza z informácií uvedených v Správe o stave neziskového sektoru v roku 2005, ICN a Nadácie AUXILIA, Praha 2006)
 
 
 

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 16.6.2019

meniny má: Blanka, Bianka


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

11297743

Úvodná stránka