Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Kultúra, šport a voľný čas

Výstava - Jakab Réka - kiállítás

Výstava - Jakab Réka - kiállítás


 

Odovzdanie ihriska 2014

Deň detí 2014

MDDMDDMDDMDDMDDMDDMDDMDDMDDMDDMDDMDD


 

Made in Hungaria

Made in Hungaria


 

Made in Hungaria

Made in Hungaria


 

Divadelná paleta


 

Deň matiek 2014

Deň matiekDeň matiekDeň matiekDeň matiekDeň matiekDeň matiekDeň matiekDeň matiekDeň matiekDeň matiekDeň matiek


 

Spracovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

OBSAH

1. Účel
2. Definícia, charakteristika telovýchovného zariadenia
3. Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi
4. Prevádzka ihriska
5. Prenájom ihriska
6. Povinnosti športovcov, nájomcov
7. Povinnosti správcu
8. Podmienky prenájmu

 

1. ÚČEL

      Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s § 22 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na nekrytom futbalovom ihrisku s umelou trávou o rozmeroch 40 x 20 m s umelým osvetlením (ďalej ako miniihrisko) ako aj s povinnosťami mesta Kráľovský Chlmec, ktoré je vlastníkom miniihriska.
Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku miniihriska a pre osoby,  ktoré využívajú miniihrisko na športovú činnosť.


2. DEFINÍCIA  A  CHARAKTERISTIKA   ZARIADENIA

Telovýchovné zariadenie na účely prevádzkového poriadku je nekryté futbalové ihrisko s umelou trávou, umelým osvetlením, mantinelmi  vo výške 1 m po obvode ihriska s ochrannými sieťami na stĺpoch 3 m nad mantinelmi na krátkych  stranách ihriska o rozmeroch 40 x 20 m, 2 ks vstupných bránok, 2 ks 4 x 2 m hliníkových minifutbalových bránok  zabudovaných v mantinelovom systéme. Miniihrisko je súčasťou  areálu Mestského štadióna Kráľovský Chlmec, ktorého vlastníkom je mesto Kráľovský Chlmec.
Poskytuje služby k plneniu výchovno–vzdelávacích cieľov pre žiakov škôl vo vyučovacom čase v oblasti výučby predmetu telesná výchova, športová príprava a organizácii športových súťaží. V mimovyučovacom čase pre činnosť športových záujmových krúžkov škôl, mládežníckych športových klubov, nevládne športové organizácie zamerané na činnosť s deťmi a mládežou, rekreačných športovcov, amatérske resp. profesionálne športové kluby.


3. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Vlastník zariadenia:   Mesto Kráľovský Chlmec
IČO:                               00331619
Správca miniihriska:  Milan Žatko, (správca TJ Slavoj Kr.Chlmec)

 

4. PREVÁDZKA  MINIIHRISKA PRE VEREJNOSŤ
Okrem utorka  od 18.00 do 19.30 prístupné verejnosti  od 8.00 do 21.00 hod. v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného voľna .

Prednostne sa poskytujú služby k plneniu výchovno–vzdelávacích cieľov pre žiakov škôl sídliacich na území Mesta Kráľovský Chlmec vo vyučovacom čase v oblasti výučby predmetu telesná výchova, športová príprava a pre organizáciu športových súťaží a potreby Telovýchovnej jednoty Slavoj Kráľovský Chlmec.


5. PRENÁJOM  MINIIHRISKA

Prenájom miniihriska pre športovú činnosť pre verejnosť je na základe osobného oznámenia záujmu o prenájom a uhradenia nájomného v pokladni Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci počas úradných hodín.

Pre neregistrovaných amatérskych športovcov za 1 hod. využívania ihriska je poplatok 15,- € (bez osvetlenia), 18,- € (s osvetlením).

Prenájom Telovýchovnej jednote Slavoj Kráľovský Chlmec  je bezplatný pre družstvo žiakov, dorastu a dospelých s podmienkou účasti trénera alebo vedúceho mužstva.


6. POVINNOSTI  ŠPORTOVCOV resp. NÁJOMCOV

-    dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,
- vstupovať na miniihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru na umelej tráve. Je zakázané vstupovať v šrubových kopačkách alebo tretrách.
- na miniihrisko vstupovať len cez vstupnú bránku,
- okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty ( lístie, ihličie,.. ), ktoré môžu spôsobiť úraz,
- je prísny zákaz úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, stožiare, ochranné sitá,
- za úmyselné poškodenie majetku miniihriska nesie zodpovednosť nájomca ihriska,
- neznečisťovať miniihrisko, jeho okolie ,,bufetovým odpadom“ – sklom, papierom, plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami, petardami a pod.
- dodržiavať pravidlá BOZP,
- počas športovej činnosti je zákaz užívať alkohol a iné drogy, ako i prísny zákaz fajčenia
- dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska


  
7.    POVINNOSTI  SPRÁVCU  IHRISKA

- odomykať a uzatvárať areál miniihriska,
- na miniihrisko povoľovať vstup iba oprávneným osobám (nájomcom uvedeným v bode 5 po preukázaní zaplatenia nájomného a osobám, uvedeným v bode 2.)
- úzko spolupracovať s riaditeľmi škôl pri zabezpečení prevádzkového poriadku miniihriska, ako i verejného poriadku,
- dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,
- v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci,
- vykonávať údržbu a menšie opravy a viesť zošit údržby a opráv miniihriska,
- bezodkladne informovať primátora mesta o vzniknutých škodách na majetku mesta
- vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
- starať sa o čistotu okolia ihriska.


8.    PODMIENKY PRENÁJMU

a) Vstupovať na miniihrisko je možné len na základe súhlasu správcu po preukázaní zaplatenia  nájomného v pokladni Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci. Spôsobilosť miniihriska na prenájom z titulu nepriaznivého počasia resp. technického stavu povrchu ( umelej trávy ) posudzuje správca miniihriska.
b) Nájomcovia sú povinní dodržiavať zásady BOZP a PO v priestoroch miniihriska v čase prenájmu. Nájomcovia nesú za svoje zdravie ( resp. prípadné úrazy ) v čase nájmu plnú zodpovednosť.
c)  Pri zdržiavaní sa v areáli miniihriska a pri užívaní miniihriska sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom miniihriska a pokynmi osoby zodpovednej za prenájom. Prevádzkový poriadok miniihriska je vyvesený na verejne prístupnom mieste pri vstupe na miniihrisko. V prípade, že správca zistí, že nájomca úmyselne poškodil nejaké vybavenie alebo zariadenie miniihriska, má povinnosť požadovať finančnú náhradu za spôsobenú škodu. V prípade neuhradenia škody spôsobenej nájomcom má správca právo zakázať nájomcovi vstupovať na ihrisko a spôsobená škoda bude vymáhaná.
d) V prípade nevhodného správania sa na miniihrisku ( hrešenie, vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia, poškodzovanie majetku mesta a pod.) je správca oprávnený okamžite takéhoto nájomcu vykázať z priestorov miniihriska, pričom tento nemá nárok na vrátenie nájomného.
e) V areáli miniihriska je prísne zakázané : vešanie sa na futbalové bránky, lezenie na oplotenie, sedenie na mantineloch, preliezanie plotov a brán. Ďalej je prísne zakázané vodenie psov na miniihrisko.
f) V priestoroch miniihriska je prísne zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje, resp. iné omamné látky. Je zakázané vstupovať na miniihrisko pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok.
g) V pokladni mestského úradu si možno rezervovať miniihrisko vopred osobne  zaplatením nájomného.


Nájomcami miniihriska môžu byť:

- fyzická osoba ( staršia ako 18 rokov preukazujúca sa preukazom totožnosti alebo cestovným pasom u cudzincov, osoba mladšia ako 18 rokov len pod dohľadom dospelej osoby)
- právnická osoba ( preukazujúca sa výpisom z obchodného registra, prípadne iného registra alebo živnostenským listom)
-  iné subjekty v zmysle platných právnych predpisov SR ( obec, záujmové združenie, verejnoprávne inštitúcie atď.)

Zaplatením nájomného nájomca vyjadruje svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.

Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňa  15. apríla 2013. Nadobudnutím účinnosti tohto prevádzkového poriadku zaniká platnosť a účinnosť prevádzkového poriadku zo dňa 18.12.2009.

 

V Kráľovskom Chlmci, dňa 11. apríla 2013.


Mgr. Jozef Balog
primátor mesta


 

XXII. expozícia z Kisvárdy

XXII. expozícia z KisvárdyXXII. expozícia z Kisvárdy


 

XXII. expozícia z Kisvárdy

XXII. expozícia z KisvárdyXXII. expozícia z KisvárdyXXII. expozícia z Kisvárdy


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 16.6.2019

meniny má: Blanka, Bianka


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

11297646

Úvodná stránka