Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

EL. ÚRADNÁ TABUĽA

Návrh ZaD 2 UPN mesta KCH:

boskov.sk/?page_id=2102

 

 


 


 


 


 


 


 

INFORMÁCIE O POPLATKU PLATNÉ NA ROK 2015

 

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 6/2012 s účinnosťou od 01. januára 2013 o  p o p l a t k u (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Kráľovský Chlmec. Toto nariadenie je záväzné pre všetky právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi pochádzajúcimi z územia mesta Kráľovský Chlmec.

V roku 2013 bol schválený dodatok č. 1/2013 k VZN číslo 6/2012, ktorý upravuje niektoré ustanovenia nariadenia s platnosťou od 01.01.2014. V roku 2014 boli schválené dodatky č. 2/2014 a 3/2014 k VZN číslo 6/2012, ktorý upravuje niektoré ustanovenia nariadenia s platnosťou od 01.01.2015.

 

Poplatník, poplatok

 

1. Mesto Kráľovský Chlmec ustanovuje paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má na území mesta oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie. Sadzba poplatku pre osoby uvedené v odseku 1 je 0,050 € za osobu na kalendárny deň, t.j. 18,25 €/rok.

 

2. Mesto Kráľovský Chlmec zavádza množstvový zber pre právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území Mesta Kráľovský Chlmec na iný účel ako podnikanie a právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území Mesta Kráľovský Chlmec na účel podnikania. Sadzba poplatku za tieto osoby je 0,010 € za jeden liter komunálneho   odpadu a drobného stavebného odpadu. Mesto určuje v systéme zberu odpadov nasledovné typy zberných nádob :

 - 120 litrová oceľová alebo plastová nádoba (KUKA nádoba)  - 62,40 EUR
 - 1100 litrový kontajner            572 EUR
 - 12000 veľkoobjemový kontajner

 

3. Správca poplatku vyrubí poplatok rozhodnutím na obdobie jedného kalendárneho roka.

 

4. Poplatok je možné uhradiť:

   a) bezhotovostným prevodom na určený účet správcu poplatku
   b) poštovým peňažným poukazom na určený účet správcu poplatku
   c) v hotovosti do pokladne správcu poplatku
   d) SIPO platobným poukazom

 

5. Poplatník, ktorým je právnická osoba alebo podnikateľ, je povinný doložiť správcovi dane výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, licenciu, resp. inú listinu, na základe ktorej vykonáva podnikateľskú alebo inú činnosť. Poplatník, ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu alebo dohodu na prenájom nehnuteľností (ďalej len “nájomca”) a na základe tejto zmluvy alebo dohody mu prenajímateľ zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu prostredníctvom spoločnej zbernej nádoby, za ktorú platí poplatok správcovi poplatku, je nájomca povinný správcovi poplatku predložiť kópiu nájomnej zmluvy v rámci oznamovacej povinnosti.  Nájomca je povinný po zrušení nájomnej zmluvy alebo dohody, ktorá obsahovala údaje o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu, písomne oznámiť správcovi poplatku zánik poplatkovej povinnosti, resp. vznik alebo zmenu poplatkovej povinnosti, ak naďalej je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta.

 

Splatnosť poplatku

 

1. Správca poplatku ustanovuje splatnosť poplatku pre poplatníkov – fyzické osoby v dvanástich splátkach SIPO a to najneskôr do 30. dňa príslušného mesiaca. Nedoplatok za predchádzajúce obdobia do výšky 16,00 eur bude započítaný do výšky mesačných splátok  SIPO.

 

2. Správca poplatku ustanovuje splatnosť poplatku pre poplatníkov - podnikateľov najviac v štyroch splátkach, prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka  je splatná 30. júna, tretia splátka je splatná 30. septembra a štvrtá splátka je splatná 30. novembra bežného roka.

 

3. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca poplatku neurčí v rozhodnutí splatnosť poplatku inak.

 

4. Ak poplatník uhradil poplatok vo vyššej sume ako bol povinný uhradiť, mesto mu preplatok na základe žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti vráti rozhodnutím, najneskôr však do 60 dní od skončenia mestom určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Preplatok nižší ako 3,00 eur mesto nevracia.

 

Zníženie alebo odpustenie poplatku

 

1. Správca poplatku poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, pričom za dlhodobé obdobie sa na účely určenia poplatku považuje obdobie najmenej 91 dní nepretržite. Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré ho oprávňujú na odpustenie poplatku hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku, najmä, pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa, platným vízom, potvrdením školy o štúdiu, iný relevantný doklad.  Ak predložený doklad nie je v slovenskom, maďarskom alebo českom jazyku, poplatník doloží jeho preklad do slovenského jazyka a čestné vyhlásenie spojené s cudzojazyčným prekladom.

 

2. Správca poplatku poplatok zníži na 10 eur, ak poplatník preukáže, 

a) že je študentom denného štúdia mimo územia mesta Kráľovský Chlmec na území Slovenska alebo v zahraničí, s výnimkou denne dochádzajúceho - potvrdením o ubytovaní, nájomná zmluva, zmluva o ubytovaní – ak je miesto štúdia, resp. výkonu práce vo vzdialenosti do 100 km vrátane od mesta Kráľovský Chlmec

b) že z dôvodu výkonu zamestnania sa dlhodobo zdržiava mimo mesta Kráľovský Chlmec na území Slovenska alebo v zahraničí - potvrdením o ubytovaní, nájomná zmluva, zmluva o ubytovaní, potvrdenie zamestnávateľa – ak je miesto štúdia, resp. výkonu práce vo vzdialenosti  nad 100 km od mesta Kráľovský Chlmec

 

3. Poplatník si môže uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr však do 31. 10. príslušného kalendárneho roka. Neuplatnenie si nároku na zníženie poplatku určeným spôsobom a v určenej lehote má za následok zánik nároku na zníženie poplatku v príslušnom zdaňovacom období..Poskytnutie zníženia alebo odpustenia poplatku je podmienené splnením oznamovacej povinnosti.

     

       Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na daný druh úľavy a musia byť aktuálne, t. zn. musia byť vydané v bežnom roku.

 

4. V prípade, ak občan má nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia, nevzniká mu nárok na žiadnu úľavu.


 


 

SCHVÁLENÉ VZN


 


 

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU

Helena  Csurková - ZTP.pdf(223.3 kB)Helena Csurková - ZTP.pdf
Kovács  Zsolt - ZTP.pdf(222.9 kB)Kovács Zsolt - ZTP.pdf
Rešková   Miroslava - ZTP.pdf(224 kB)Rešková Miroslava - ZTP.pdf
Rešková Angelika - ZTP.pdf(223.5 kB)Rešková Angelika - ZTP.pdf

DRAŽOBNÉ VYHLÁŠKY

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV HUDOBNÝCH DIEL

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV HUDOBNÝCH DIEL, KTORÍ SÚ
USPORIADATEĽMI VEREJNÝCH PODUJATÍ S HUDBOU

Hudobné diela sú majetkom ich tvorcov – skladateľov, textárov, preto s nimi nemožno nakladať bez ich súhlasu (stanovené platným Autorským zákonom, §17,18). Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) je organizácia kolektívnej správy práv, ktorá  chráni majetkové práva domácich aj zahraničných autorov a vydavateľov hudobných diel, uzatvára licenčné zmluvy s používateľmi hudobných diel, na základe ktorých získavajú oprávnenie hudobné diela použiť. Vyberá autorské odmeny a rozdeľuje ich oprávneným vlastníkom práv (§40, §81 Autorského zákona).

 

AKO POSTUPOVAŤ AK CHCETE ORGANIZOVAŤ VEREJNÉ PODUJATIE S HUDBOU ?
Usporiadateľ  je povinný:
1.) oznámiť mestskému alebo obecnému úradu, na území ktorého sa hudobná produkcia má konať, zámer usporiadať podujatie (§3 zákona SNR č.96/1991 Zb.)
2.) zaslať na adresu SOZA 2x vyplnené tlačivo Hromadnej licenčnej zmluvy minimálne 30 dní pred začatím používania hudobných diel. Tlačivo zmluvy nájdete na web stránke SOZA www.soza.sk alebo vám ju na požiadanie zašleme (02/ 50202725, e-mail: podujatia@soza.sk).  SOZA zmluvu zaregistruje a 1 potvrdený exemplár vám zašle naspäť. Na základe vami vyplnenej zmluvy SOZA vystaví faktúru podľa platného Sadzobníka SOZA
3.) zaslať zoznam použitých diel do SOZA najneskôr 7 dní po podujatí so živou hudbou. Zoznam musí obsahovať názvy predvedených diel a mená autorov hudby a textu. ( Podľa tohto zoznamu SOZA rozdelí vybraté autorské honoráre  domácim a zahraničným autorom.)

 

ČO V PRÍPADE, AK SA NAHLÁSENÁ HUDOBNÁ PRODUKCIA NEKONÁ ALEBO NASTANE ZMENA ?
Každú zmenu treba ihneď písomne nahlásiť  do SOZA. Ak sa podujatie zruší, je potrebné  SOZA bezodkladne zaslať potvrdenie mestského alebo obecného úradu o dôvode zrušenia.
Druh verejnej hudobnej produkcie (napr. benefičné podujatie) alebo jej hospodársky výsledok (zisk alebo strata) nemá vplyv na výšku autorského honoráru, ktorý vám SOZA vypočíta.

AKO BUDE SOZA POSTUPOVAŤ, AK AUTORSKÝ HONORÁR NEBUDE ZAPLATENÝ V LEHOTE SPLATNOSTI?
V tom prípade bude od vás SOZA vymáhať pohľadávku zodpovedajúcu 100% základnej sadzbe podľa Sadzobníka SOZA spolu s príslušenstvom (úroky z omeškania / zmluvná pokuta, súdne trovy, príp. trovy exekúcie).

 

ČO SA STANE, AK SOZA, ZISTÍ, ŽE SÚ POUŽÍVANÉ HUDOBNÉ DIELA BEZ UZATVORENIA LICENČNEJ ZMLUVY?
SOZA bude žiadať o vydanie bezdôvodného obohatenia (§81, ods.1, písm.i Autorského zákona) vo výške stanovenej podľa platného Sadzobníka SOZA. Súčasne podá podnet na prejednanie priestupku na úseku kultúry podľa §32 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, prípadne podnet na začatie trestného stíhania za trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona.

 

 

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV HUDOBNÝCH DIEL – MAJITEĽOV PREVÁDZOK,
V KTORÝCH ZNIE HUDBA Z TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Hudobné diela sú majetkom ich tvorcov – skladateľov, textárov, preto s nimi nemožno nakladať bez ich súhlasu (stanovené platným Autorským zákonom, §17,18). Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) je organizácia kolektívnej správy práv, ktorá  chráni majetkové práva domácich aj zahraničných autorov a vydavateľov hudobných diel, uzatvára licenčné zmluvy s používateľmi hudobných diel, na základe ktorých získavajú oprávnenie hudobné diela použiť. Vyberá autorské odmeny a rozdeľuje ich oprávneným vlastníkom práv (§40, §81 Autorského zákona).

 

AKO POSTUPOVAŤ, AK SÚ HUDOBNÉ DIELA REPRODUKOVANÉ TECHNICKÝM ZARIADENÍM NA VEREJNE PRÍSTUPNOM PRIESTORE ( napr. reštaurácia, bar, kaderníctvo, fitness centrum a pod.)?
Používateľ je povinný zaslať na adresu SOZA (nie inšpektora) 2x vyplnené tlačivo Hromadnej licenčnej zmluvy minimálne 30 dní pred  ich nainštalovaním v prevádzke. Tlačivo zmluvy nájdete na web stránke SOZA www.soza.sk alebo vám ju na požiadanie zašleme (02/ 50202726, e-mail: technika@soza.sk ).   SOZA zmluvu zaregistruje a 1 potvrdený exemplár zašle naspäť. Na základe používateľom vyplnenej zmluvy SOZA vystaví faktúru podľa platného Sadzobníka SOZA. Autorský honorár za hudobné produkcie, pri ktorých sa diela reprodukujú výlučne na počúvanie napr. rozhlasovými alebo televíznymi prijímačmi a od návštevníkov sa nevyberá vstupné, uhradí sa paušálnou sadzbou.
Odstránenie technického zariadenia z prevádzky, zrušenie prevádzky, prípadne ukončenie podnikania je používateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť SOZA.

 

JE POTREBNÉ MAŤ LICENCIU A PLATIŤ AUTORSKÉ HONORÁRE AJ KEĎ RÁDIO ALEBO TV, Z KTORÉHO HUDBA ZNIE, JE OSOBNÝM VLASTNÍCTVOM ZAMESTNANCA PREVÁDZKY?
Áno, autorské honoráre sa platia za verejné šírenie hudby bez ohľadu na to, či technické zariadenie, z ktorého hudba znie, má majiteľ (resp. firma) zavedené v účtovníctve ako svoj majetok, alebo ide o zariadenie, ktoré má v osobnom vlastníctve iná osoba, napr. zamestnanec firmy.

 

AKO BUDE SOZA POSTUPOVAŤ, AK AUTORSKÝ HONORÁR NEBUDE ZAPLATENÝ V LEHOTE SPLATNOSTI?
V tom prípade bude od vás SOZA vymáhať pohľadávku zodpovedajúcu 100% základnej sadzbe podľa Sadzobníka SOZA spolu s príslušenstvom (úroky z omeškania / zmluvná pokuta, súdne trovy, príp. trovy exekúcie).

 

ČO SA STANE, AK SOZA, ZISTÍ, ŽE SÚ POUŽÍVANÉ HUDOBNÉ DIELA BEZ UZATVORENIA LICENČNEJ ZMLUVY?
SOZA bude žiadať o vydanie bezdôvodného obohatenia (§81, ods.1, písm.i Autorského zákona) vo výške stanovenej podľa platného Sadzobníka SOZA. Súčasne podá podnet na prejednanie priestupku na úseku kultúry podľa §32 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, prípadne podnet na začatie trestného stíhania za trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona.

 

PRE POUŽÍVATEĽOV HUDOBNÝCH DIEL PROSTREDNÍCTVOM
HUDOBNÝCH AUTOMATOV (JUKEBOXOV)

Hudobné diela sú majetkom ich tvorcov – skladateľov, textárov, preto s nimi nemožno nakladať bez ich súhlasu (stanovené platným Autorským zákonom, §17,18). Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) je organizácia kolektívnej správy práv, ktorá  chráni majetkové práva domácich aj zahraničných autorov a vydavateľov hudobných diel, uzatvára licenčné zmluvy s používateľmi hudobných diel, na základe ktorých získavajú oprávnenie hudobné diela použiť. Vyberá autorské odmeny a rozdeľuje ich oprávneným vlastníkom práv (§40, §81 Autorského zákona).

 

AKÉ SÚ POVINNOSTI MAJITEĽA A PREVÁDZKOVATEĽA HUDOBNÉHO AUTOMATU?
Majiteľ resp. prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) hudobných automatov (ďalej len HA) je povinný uzavrieť so SOZA Hromadnú licenčnú zmluvu (ďalej len zmluva), na základe ktorej získa licenciu na ich prevádzku. Prílohou zmluvy je Žiadosť o pridelenie licenčných  známok na jednotlivé HA. Prevádzkovateľ je povinný požiadať SOZA o vydanie licenčnej známky na každý nový HA najmenej 10 dní pred začatím ich verejnej prevádzky a to k 1. alebo k 15. dňu v mesiaci. Uvedená lehota je nevyhnutná na spracovanie a doručenie licenčných známok prevádzkovateľovi. Licenčné známky vydá SOZA bezplatne.

 

MUSIA BYŤ VŠETKY HUDOBNÉ AUTOMATY ŠPECIÁLNE OZNAČENÉ?
Každý HA umiestnený vo verejnosti prístupnom priestore musí  byť  označený licenčnou známkou SOZA s nalepeným hologramom a registračným číslom.  HA bez licenčnej známky je nelegálny .
Licenčné známky  je prevádzkovateľ povinný umiestniť  na viditeľné miesto (napr. vpredu pod krycie sklo alebo plexisklo pri obrazovke alebo u niektorých  typov nalepiť zvonku alebo na zadnú stenu a ochrániť priskrutkovaným plexisklom) a zabezpečiť ich pred poškodením alebo odlepením. Majiteľ, resp. prevádzkovateľ HA je povinný oboznámiť osoby zodpovedné za prevádzku   s umiestnením licenčnej známky.

 

ČO TREBA ROBIŤ V PRÍPADE, AK SA LICENČNA ZNÁMKA POŠKODÍ?
Súhlas na používanie hudobných diel sa vzťahuje   len na  HA s nalepenou  a neporušenou licenčnou známkou s hologramom. Hologram je zabezpečený tzv. deštrukčnou vrstvou, ktorá  ho pri pokuse o odlepenie z podkladového štítka automaticky znehodnotí. Poškodenú známku  SOZA neakceptuje za platnú a prevádzkovanie  HA bez platnej známky  sa považuje za  nelegálne. Náhradu za poškodenú licenčnú známku SOZA vydá na  základe žiadosti až po vrátení pôvodnej poškodenej  licenčnej známky,   resp. po zaslaní kópie policajného protokolu o prejednaní škody v dôsledku poškodenia alebo  odcudzenia HA. Odcudzená alebo zničená licenčná známka aj s príslušným registračným číslom  bude navždy vyradená z evidencie.

 

ČO SA STANE, AK SOZA ZISTÍ, ŽE HUDOBNÝ AUTOMAT JE BEZ LICENČNEJ ZNÁMKY?
V tom prípade majiteľ, resp. prevádzkovateľ zaplatí základnú sadzbu autorskej odmeny  za všetky neregistrované HA bez licenčnej známky, ktoré odhalia  inšpektori alebo orgány činné v trestnom konaní.
Upozorňujeme, že výroba a prevádzkovanie HA bez licencie SOZA a zaplatenia autorských odmien  je nedovoleným nakladaním s dielami chránenými Autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. Porušovanie autorských práv  je sankcionované podľa § 283 Trestného zákona.

 

Všetky potrebné tlačivá nájdete na www.soza.sk.

SOZA - Licenčný odbor, Rastislavova 3,821 08 Bratislava
Tel: 02/  50 20 27 28  Fax: 02/ 50 20 27 25
e-mail: jukebox@soza.sk
www.soza.sk


 


 
oznámenie VVS a.s.jpg(80.1 kB)oznámenie VVS a.s.jpg

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

PS Veľký kopec.pdf(4 MB)PS Veľký kopec.pdf

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny


 

PRIZNANIE K MIESTNYM DANIAM NA ROK 2015

Danove formulare-2015.pdf(23.1 kB)Danove formulare-2015.pdf

Čerpanie rozpočtu mesta Kráľ. Chlmec v roku 2013

Čerpanie rozpočtu v roku 2013.pdf(51.5 kB)Čerpanie rozpočtu v roku 2013.pdf

Dotácie z rozpočtu mesta Kr. Chlmec v roku 2013

Dotácie - Mesto Kr.Chlmec 2013.pdf(37.6 kB)Dotácie - Mesto Kr.Chlmec 2013.pdf


 


 

ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Biela 6

811 01  Bratislava  1

tel.: 02 / 5443 59 14                                                E-mail: sekretariat@unia-miest.sk

fax: 02 / 2091 08 28                                                               http://www.unia-miest.sk

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Marián Minarovič – reformátor, osobnosť revolučných zmien

 

V piatok 4. marca 2016 vo veku nedožitých 70 rokov náhle zomrel generálny sekretár Únie miest Slovenska Marián Minarovič. Rozlúčka sa koná v piatok 11. marca o 11.15 hod. v Krematóriu v Bratislave.

Marián Minarovič, spoluzakladateľ, čestný člen a generálny sekretár Únie miest Slovenska od roku 1994 sa narodil 28. mája 1946 v Bratislave. Bol jednou z vedúcich osobností novembrových zmien z roku 1989. Jeho hlavným životným poslaním a posolstvom bol boj za demokraciu, reformu verejnej správy a európske smerovanie Slovenska. 

Vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a bol známym maliarom, grafikom, ilustrátorom, pokračovateľom školy Vincenta Hložníka. Za výtvarnú tvorbu získal množstvo ocenení.

V rokoch 1968 – 1969  bol spoluzakladateľom Zväzu vysokoškolákov Slovenska, členom jeho prezídia a poslancom Slovenskej národnej rady.

V rokoch 1990 – 1992 bol  spoluzakladateľom a členom Slovenskej rady Verejnosti proti násiliu. Pôsobil ako člen Rady vlády Slovenskej republiky a Československej federatívnej republiky pre národnosti a menšiny a ako člen Rady vlády SR pre informatizáciu.

Bol jedným z ideových tvorcov koncepcie Reformy verejnej správy a od roku 1994 ju z pozície generálneho sekretára Únie miest Slovenska systémovo presadzoval. Bol vymenovaný za vedúceho Komisie vlády SR pre územné a správne členenie SR a reformu verejnej správy, a stal sa koordinátorom prvej skupiny expertov (1991 – 1992). Bol koordinátorom „Návrhu na nové územné a správne členenie SR založené na župnom princípe“ (1998). V roku 1993 sa stal zakladateľom a čestným členom Klubu primátorov SR a pôsobil vo funkcii tajomníka klubu.

Bol dlhoročným poslancom Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré mesto a mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy. Ako tvorca koncepcie Kultúrno-historickej a sociálnej topografie (KHST) presadzoval ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva aj z pozície člena Rady hl. architekta Bratislavy a predsedu Výtvarného kolégia hlavného architekta (1990 – 1995).

Urobil veľa pre rozvoj mesta Bratislavy: od roku 1992 pôsobil ako člen skupiny expertov pre stratégiu a rozvoj hl. mesta SR Bratislavy, založil a bol predsedom Fondu kultúry hl. m. SR Bratislavy, zakladateľom a členom Rady fondu životného prostredia hl. m. SR Bratislavy a zakladajúcim členom a viceprezidentom Medzinárodnej spoločnosti J. N. Hummela. Jeho činnosť bola v roku 1999 ocenená Cenou primátora hl. m. SR Bratislavy.

Od roku 1999 pôsobil v strategických vládnych výboroch a komisiách: člen Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu, Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj, Rady vlády SR pre regionálnu politiku, bol členom základného tímu Splnomocnenca vlády SR pre reformu verejnej správy a členom Komisie pre migračnú politiku vlády SR, člen Rady vlády SR pre seniorov (2008), člen Rady vlády SR pre občanov so zdravotným postihnutím (2008 – 2010), člen Rady vlády SR pre prevenciu kriminality (2008), člen Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (od r. 2011), člen Rady vlády SR pre kultúru (od r. 2012), člen Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (od r. 2012).

Presadzoval ideu integrácie Slovenska do Európskej únie, za čo mu v roku 1998 udelili Zlatú medailu M. R. Štefánika za európsku integráciu. Ako generálny sekretár Únie miest Slovenska presadil účasť slovenskej delegácie vo Výbore regiónov EÚ a v Kongrese miestnych a regionálnych samospráv (CLRA) v Štrasburgu.

 

Udelené ocenenia:

2000       Zlatá medaila „Slávnosť zvonov – posolstvo zjednotenej Európe – Zvony mieru“

2001     Cena UNDP za aktívny, tvorivý prínos a podporu aktivít orientovaných na implementáciu trvalo udržateľného rozvoja na Slovensku

2004       Čestné uznanie AOZPO SR pri príležitosti 10. výročia činnosti AOZPO

2009       NISS – Cena za dlhoročný prínos v informatizácii slovenských samospráv

2009       Pamätná medaila k 5. výročiu VAK

2010       Pamätná medaila MV SR za zásluhy o verejnú správu

2010       Cena primátora mesta Pezinok k 20. výročiu obnovenia územnej samosprávy

2014       Pamätná medaila – 20. výročie VŠEMvs

2014     Súťaž ZlatýErb.sk 2014 – Špeciálna cena pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti budovania eGovernmentu v slovenských samosprávach

 

V Bratislave 7.3.2016

 

 


 
Výzva na predloženie cenovej ponuky - OZ.pdf(640.7 kB)Výzva na predloženie cenovej ponuky - OZ.pdf

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

11307021

Úvodná stránka