Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Centrum voľného času

CVČ v školskom roku 2008/2009

Centrum voľného času – Szabadidőközpont Kráľovský Chlmec ako školské zariadenie mesta Kráľovský Chlmec pre využívanie voľného času detí a mládeže orientuje svoju činnosť najmä v mimovyučovacom čase tak, aby prispelo k užšiemu prepojeniu vyučovacieho procesu a mimoškolskej výchovno-vzdelávacej činnosti. Ponúkame pre deti a mládež možnosti užitočného trávenia voľného času na základe vlastného výberu podľa záujmov a potrieb vlastnej sebarealizácie v oblasti spoločenskej výchovy a zábavy, kultúrno-výchovnej činnosti, pohybových aktivít, športu, jazykového vzdelávania a rekreačnej činnosti s dôrazom na relaxáciu, zábavu a rozvoj osobnosti s celoročnou pôsobnosťou. Cieľavedome vytvárame podmienky na prácu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vo svojej práci dôraz kladieme na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov v spolupráci s ostatnými zainteresovanými zložkami. Je nevychnutná aj spolupráca miestnymi školami, s CVČ vo Veľkých Kapušanoch a s odbornými a metodickými pracoviskami, v pôsobnosti ktorých je činnosť zameraná na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže.

V činnosti zariadenia uplatňujeme:
- princíp dobrovoľnosti – výber činností podľa záujmu
- princíp sebarealizácie – uspokojovanie vlastných potrieb a záujmov
- princíp spolurozhodovania – účasť detí a mládeže na tvorbe programu a záujmových aktivít

K naplneniu svojich cieľov sa zameriame na:
1. Pravidelnú záujmovú činnosť – v záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov, kurzov, klubov a prácou s talentami …
2. Príležitostnú záujmovú činnosť – podujatia vo všetkých oblastiach činnosti zariadenia
3. Servisnú činnosť – s využitím personálneho, priestorového a technického zabezpečenia zariadenia na základe požiadaviek riaditeľstiev škôl a školských zariadení
4. Prázdninovú činnosť – tábory

CVČ v Kráľovskom Chlmci počas svojej doterajšej činnosť sa orientovalo predovšetkým na deti školopovinné. Pred niekoľkými rokmi sme oslovili aj predškolákov, a minulý rok sme mali kurzy pre stredoškolákov aj spoločné aktivity rodičov s deťmi. V tomto školskom roku aktivitu rodičov s deťmi pre nedostatočný záujem sme dočasne rušili.

Časom sa CVČ v Kráľovskom Chlmci vyprofilovalo smerom ku kultúre a športu. To je dané aj odbornosťou zamestnancov, ale aj priestorovými a materiálnymi možnosťami.
Nemalú pozornosť venujeme aj počítačovej gramotnosti. O tom svedčí slušne vybudovaná počítačová učebňa a počet záujmových krúžkov, súvisiacich s informatikou. Očakávali by sme aj tých dospelých, ktorí by rád osvojili základy informatiky.


 

Zamestnanci CVČ

V školskom roku 2008/2009 pedagogickými zamestnancami CVČ v Kráľovskom Chlmci sú:

–Mgr. Ildikó Zsebiková, riaditeľka zariadenia
–Valeria Kosťuvá, vychovávateľka
–Oľga Bukušová, vychovávateľka
–Ján Juhász, vychovávateľ

Externe pracovničky: Alžbeta Bariová / joga /
                               Mgr. Kanóczová Mária / anglický jazyk/


 

Ponuka na školský rok 2008/2009

V tomto školskom roku pre žiakov ZŠ a SŠ sme ponúkali nasledujúce krúžky, kluby, kurzy a súbory:


– kurz anglického jazyka
– kurz ruského jazyka
– krúžok moderného tanca
– aerobik pre detí
– počítačové hry
– výtvarný krúžok
– klub dievčat
– športový krúžok
– jogu
– klub modernej hudby–karaoke
– rozprávkové popoludnie
– klub zábav a hier
– spoločenské hry


Pre dospelých:
– aerobik
– tvorivé dielne
– jogu
– kurz informatiky


 

Príspevky

Výšku mesačného príspevku pre žiakov sme určili podľa predpisov 50 Sk /za 2 krúžky týždenne/, pre dospelých do 30 rokov 100 Sk, zároveň sme podali žiadosť na MsÚ o zníženie poplatku pre detí na 25 Sk.

Do dňa 15. 09. 2008 sa na naše kurzy, kluby a krúžky prihlásilo 301 žiakov. Žiaľ, dospelí nemali dostatočný záujem o naše ponuky. Napriek tomu pevne veríme, že tieto záujmové činnosti v blízkej budúcnosti sa uskutočnia, hoci aj v priebehu terajšieho školského roka.


 

Príležitostné akcie

Už tradične v tomto školskom roku organizujeme aj jednorazové podujatia. Samozrejme prijmeme nápady, resp. želania záujemcov, ale pripravili sme aj konkrétny plán týchto akcií.

Prehľad príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku 2008/2009

September
- zápis a nábor detí do záujmových útvarov
- slávnostné zahájenie záujmovej činnosti dňa 29.09.2008
- nacvičovanie programu na vinobranecké oslavy
- vystúpenie na vinobraneckých oslavách

Október
- jesenný výlet na Csonkavár
- výtvarná súťaž–zážitky z prázdnin
- turnaj v stolnom futbale

November
- Kto čo vie? -súťaž
- diskopopoludnie pre deti ZŠ
- aerobik maratón

December
- mikulášska veselica
- vystúpenie tanečných skupín v kultúrnom dome
- sankovačka-guľovačka
- štedrovečerná ikebana
- rozlúčka so starým rokom –diskotéka

Január
- novoročný karneval – diskotéka
- vianočné zážitky – výtvarná súťaž
- stolnotenisový turnaj

Február
- valentínska zábava
- fašiangy–maškarný ples
- aerobik– v zdravom tele zdravý vzduch

Marec
Veľkonočná ikebana
- burza kníh a hračiek
- výtvarná súťaž : Mesiac knihy
- „Cvičme v rytme“

Apríl
výlet do jarnej prírody
- športové popoludnie
- Mesiac lesov–vychádzka do lesa
- Deň otvorených dverí

 

Máj
- návšteva ZOO pána Wagnera
- majáles
- vystúpenie na jazdeckých pretekoch v Pribeníku
- Deň matiek – vystúpenie

Jún
- Deň detí
- slávnostné ukončenie pravidelnej záujmovej činnosti
- príprava letných táborov


 

Letné tábory

V CVČ pracujeme aj počas letných prázdnin. Našim záujemcom ponúkame tradičné formy aktívneho odpočinku.

V čase od 1. júla do 13. júla 2008 na zariadení CVČ sme organizovali tanečný tábor v prvom rade pre členov našich záujmových útvarov pod vedením pani Kosťuovej a pani Bukušovej. V tábore sa zúčastnilo 25 detí, ktoré denne prichádzali do CVČ od 7.00 hodín, a ich zamestnanie trvalo do 15.00 hodín.
Počas dňa sme zabezpečili aktívnu mimoškolskú činnosť pre účastníkov.
V doobedňajších hodinách po rannej rozcvičke nasledovali tanečné hodiny striedavo s výtvarnou výchovou. Po obede sme chodili na prechádzky, po návrate sme sa hrali loptové hry, spoločenské hry, mali sme diskotéku, deti pozerali rozprávky.


Kreatívny detský tábor
Termín: 21.7.2008 –26.7.2008
Miesto: Streda nad Bodrogom, penzión Damaskus
Vedúca tábora: Mgr. Ildikó Zsebiková
Vychovávatelia: Oľga Bukušová
Ján Juhász
Hostia, ktorí kreatívne zamestnania viedli: Gabriela Tóthová
/ výroba mydla, obrúskova technika/
Priska Jurtinová
/ navliekanie korálok, maľovanie na sklo/

Tábora sa zúčastnilo 20 žiakov ZŠ slov. a maď. v Kráľovskom Chlmci.
Miesto tábora bolo v súkromnom penzióne Damaskus v Strede nad Bodrogom, kde nám zabezpečili okrem nocľahu aj stravu.
Doobedňajšie kreatívne zamestnanie viedli pani G. Tóthová a P. Jurtinová.
Deti si osvojili techniku výroby mydla, navliekania korálok, maľovania na sklo a obruskovú techniku. Výrobky, ktoré zhotovili si zobrali so sebou domov ako darček pre rodinu.
Popoludnejšie zamestnanie mali predovšetkým turistický a kultúrny charakter.
Na 23. júl 2008 sme naplánovali celodenný výlet po stopách kultúrno-historických pamiatok, čo sme aj úspešne absolvovali.
Program tábora sa uskutočnil podľa vopred vypracovaného scenára.
Jedina zmena v programe nastala v piatok popoludní, nakoľko počasie nám nedovolilo uskutočniť výlet do Kisrozvágy. Zvolili sme náhradný program: exkurziu do hradu v Sárospataku.
Počas táborenia vychovávatelia vykonali skvelú prácu a deti nadviazali medzi sebou priateľské vzťahy.
Aj v školskom roku 2008/2009 plánujeme dvojtýždňový tanečný tábor resp. týždenný medzinárodný tábor pre žiakov bratských miest. Ďalšiu našu letnú aktivitu určuje požiadavka zo strany rodičov, žiakov a mesta.

 


 

Centrum voľného času

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Tábor tradícii

 


Termín: 13.7.2009 –18.7.2009
Miesto: Drahňov, Centrum reformovanej cirkevnej obce
Vedúca tábora: Mgr. Ildikó Zsebiková
Vychovávatelia:
Oľga Bukušová
Ján Juhász
Adela Kresztyánková
Hostia, ktorí zamestnania viedli:
Gabriela Tóthová
László Kovács zo Sárospataku
dôchodcovia z Domova n.o.Veľké Kapušany

Tábora sa zúčastnilo 30 detí ( z Kráľovského Chlmca, z našich družobných miest Sepsiszentgyörgy /RO / a Ferencváros /HU/ ) a 10 dospelých, z nich 4 z CVČ v Kráľovskom Chlmci, ako organizátori, 4 ako pedagogický dozor a dvaja vodiči.
Miesto tábora bolo v Drahňove, v spoločenskom dome na území reformovanej cirkevnej obce, kde nám zabezpečili okrem nocľahu aj stravu /raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru/ Úroveň služieb bola priemerná.
Doobedňajšie zamestnanie viedli pani G. Tóthová a pán László Kovács resp. dôchodcovia Domova n.o. Veľké Kapušany.
Deti si osvojili základy vyhotovenie ľudových hračiek z prírodných materiálov, prácu s papierovou hmotou, tkanie na autentických krosnách a prácu s mozaikou. Výrobky, ktoré zhotovili si zobrali so sebou domov ako darček pre rodinu.
Popoludňajšie zamestnania mali prevažne športový a kultúrny charakter.
Na 15. júl 2009 sme naplánovali celodenný výlet po stopách kultúrno-historických pamiatok, čo sme aj úspešne absolvovali.
Program tábora sa uskutočnil podľa vopred vypracovaného scenára.
Jediná zmena v programe nastala v piatok popoludní, keď na želanie účastníkov tábora –vzhľadom na horúčavu –sme organizovali výlet na pobrežie jazera Vinné.
Počas táborenia nedošlo k žiadnemu úrazu ani ochoreniu.
Vychovávatelia odviedli skvelú prácu a deti nadviazali medzi sebou priateľské vzťahy.

 

 


 

CVČ - Tábor tradícií - Drahňov

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Monotematické dni v CVČ

Monotematické dni v CVČ


CVČ v Kráľovskom Chlmci počas letných prázdnin organizuje monotematické dni pre mladých do 19 rokov v budove inštitúcie od 9.00 do 17.00 hodiny.

Vstupné 2 €, a vieme zabezbečiť aj obed. Minimálny počet záujemcov je 10.
 

Program:
13.7.2011-- deň výtvarníkov
20.7.2011-- deň moderného tanca a aerobiku
26.7.2011-- deň výpočtovej techniky
28.7.2011-- deň dramatických hier
03.8.2011 --deň spevu
10.8.2011-- deň zumby
17.8.2011-- kreatívny deň
24.8.2011-- literárny deň


Prihlásiť sa môžete do 30.6.2011 na uvedenom telefonnom čísle: 0918661457,  alebo v budove CVČ na ulici Kazinczyho č.550/5


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

11307030

Úvodná stránka