Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Mesto Kráľovský Chlmec

Velkonocne prianie


 

DRAŽOBNÉ VYHLÁŠKY


 

 

Oznam verejnej zbierky !

 

Usporiadatelia verejnej zbierky Bojujme proti rakovine pre spoločnosť detskej onkológie detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, konané na území mesta Kráľovský Chlmec dňa 11.04.2014 oznamujú výsledok verejnej zbierky. Vyzbieraná suma, odvedená na účet 5218946512/0200  činí - 1000 eur

 

Usporiadatelia ďakujú za pomoc-       Ing. Hornyák  János

                                                       IRIS -kvetinártvo

                                  

Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle za finančnú podporu v tejto našej aktivite.

 

Usporiadatelia: Poslanci Občianskej línie, Monika Nagyová a Zsuzsanna Lőrincz


 

                     

Týždeň modrého gombíka
 

V nadväznosti na predchádzajúce ročníky sa aj tento rok bude v Kráľovskom Chlmci realizovať zbierka v rámci akcie Týždeň modrého gombíka za účelom získania finančných prostriedkov na verejnoprospešný účel charitatívnej pomoci, ktorej výnos bude použitý na vodné a sanitačné programy v Ugande.

Tretí májový týždeň od 12. do 18. mája 2014  bude už desiaty rok

v znamení modrej farby!

Tento rok budú dobrovoľníci dávať namiesto gombíkov náramky s logom UNICEF za dobrovoľný príspevok.

Prosíme Vás, ak máte možnosť, zapojte sa do zbierky a pomôžte deťom v núdzi:

- príspevkom do pokladničiek UNICEF
- dobrovoľným príspevkom na číslo účtu zbierky 20219886/6500 Poštová banka, a.s., variabilný symbol 0314.

Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom SVS-OVS3-2014/004033 zo dňa 27. januára 2014.

Prezentáciu tohto trojročného projektu si môžete pozrieť na prezi.com/-ggs7dnpnvua/unicef-tyzden-modreho-gombika-2014/


 

O Z N A M -  Oznamujeme obyvateľom mesta, že podľa §39, ods.5, bod b) zákona č. 223/2001 v znení neskorších predpisov o odpadoch zber  drobného stavebného odpadu, stavebného odpadu, elektroodpadu , objemového odpadu a nebezpečného odpadu na území mesta Kráľovský Chlmec sa bude realizovať od 31. 3. 2014 do 10. 4. 2014.

Zber drobného stavebného odpadu sa uskutoční v termíne od 31. 3. 2014 do 10. 4. 2014 v pracovných dňoch v areáli Technických služieb na ulici Dobranskej v Kráľovskom Chlmci. Obyvatelia môžu drobný stavebný odpad priniesť v objeme do 1 m³  a uložiť do pripravených veľkoobjemových kontajnerov v čase od 8.00 do 15.00 hod. Za drobný stavebný odpad sa pokladá materiál z búracích prác, škridle, murovací materiál, odpad z omietok a pod.

Vyššie uvedené oznámenie sa týka aj objemového odpadu a  elektroodpadu. Za objemový odpad  a elektroodpad sa pokladá nábytok, chladničky, práčky, televízory, skrine, kreslá a pod.,

Nebezpečný odpad bude možné odovzdať dňa: 31. 3. 2014 / len jeden deň /  v čase od 8.00 do 15.00 hod.
Pri odovzdaní odpadu s obsahom škodlivín je potrebné sa preukázať občianskym preukazom.
Za nebezpečný odpad sa považuje: batérie a akumulátory, farby (v originálnom balení), tlačiarenské farby, lepidlá a živice, svietidlá (neóny, úsporné žiarovky, výbojky, LED svetelné zdroje, žiarivky apod.), pesticídy  a rozpúšťadlá (v originálnom balení), absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, oleje a tuky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

Okrem toho sa uskutoční odvoz biologicky rozložiteľného odpadu /zelený odpad zo záhrad, konáre apod./ podľa nasledujúceho harmonogramu:

V období 17.03.2014 - 28.03.2014 bude odvoz a likvidácia zelených odpadov zabezpečovaný  na nasledovných uliciach mesta: Pribenícka, Horešská, E. Adyho, Kossutha, Pri štadióne, Újhelyská, Dobranská, Ľ. Štúra, Mierová, Helmecziho, Kazinczyho, Komenského, Štefánikova, Kapušanská, Svätušská, Boľská, Hlavná.

V období 26.03.2014 - 09.04.2014 bude odvoz a likvidácia zelených odpadov zabezpečovaný na nasledovných uliciach mesta: Cyrila a Metóda, J. Attilu, Lorántffyovej, Rákócziho, Majlátha, Nemocničná, Ibrányiho, Fábryho, Hunyadiho, Petőfiho, S. Chalupku a M. Bela.

V období 07.04.2014 - 17.04.2014 bude odvoz a likvidácia zelených odpadov zabezpečovaný na nasledovných uliciach mesta: Podhradská, L. Mécsa, Prameňová, M. Leczu, Kollárova, Hlboká, Trhovisko, Rázusova, Záhradná, Hviezdoslavova, Kvetná a  Kostolný rad.

Za zelený odpad sa považuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, z ovocných sadov a z okrasných drevín.
Zelené odpady vyložené mimo stanovených termínov budú považované za znečisťovanie verejného priestranstva, čo môže mať za následok uloženie pokuty vo výške: 33 € v blokovom konaní, alebo v rámci priestupkového konania  až do výšky 165,96 €. Odvoz  a likvidáciu zeleného odpadu zabezpečí pokutovaný  na vlastné náklady.
Vyzývame občanov na dodržiavanie stanovených termínov a lokalít podľa harmonogramu.
 

F E L H Í V Á S - Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a 223/2001- es törvény 39 § 5. pont b) bekezdése alapján az apró építkezési hulladék,  elektronikai hulladék,  a nagyterjedelmű hulladék és a veszélyes hulladék gyűjtése Királyhelmec város területén 2014 március 31. és április 10. között lesz megvalósítva.

Az apró építkezési hulladékot 2014 március 31. és április 10. között munkanapokon lehet leadni. Az apró építkezési hulladék alatt értjük a cserepet, téglát, vakolatot és egyéb kisebb javításoknál keletkezett építkezési hulladékot, amit 1 m³ terjedelemig a Királyhelmeci szolgáltatási részleg udvarán 8.00-tól 15.00-ig lehet beadni munkanapokon. 

  A nagy terjedelmű és elektronikai hulladékot a lakosok szintén az adott napokon hozhatják be. A nagyterjedelmű és elektronikai hulladék alatt értjük a bútordarabokat, mosógépet, hűtőszekrényt, televíziót, rádiót és hasonló elektronikai cikkeket.

A veszélyes hulladékot 2014 március 31 – én /csak 1 napon/ lehet leadni, reggel 8.00 – tól délután 15.00- ig. A veszélyes hulladék leadásakor szükséges felmutatni a személyi igazolványt.  
A veszélyes hulladék alatt értjük a következőket: akkumulátorok és elemek, festékek
(az eredeti csomagolásban), nyomdafestékek, ragasztóanyagok, világító elemek, égők (neon, spórégők, LED égők), vegyszerek és oldószerek (az eredeti csomagolásban), abszorbensek, szűrőanyagok, olajszűrők, motorolaj és kenőolaj, olaj és zsiradék, veszélyes anyagok maradékait tartalmazó csomagoló anyagok.

Ezen kívül elszállításra kerül a zöld hulladék, /faágak/ a következő ütemterv szerint:

         2014 március 17 – 2014 március 28 között a zöld hulladék elszállítása a következő utcákról  történik: Perbenyíki, Géresi, Ady E, Kossuth, Stadion, Újhelyi, Dobrai, Štúr, Béke,  Helmeczi, Kazinczy, Komenský, Štefánik, Kaposi, Szentesi, Bolyi, Fő utca.
         2014 március 26 – 2014 április 09 között a zöld hulladék elszállítása a következő utcákról  történik: Cyril és Metód, József A., Lorántffy, Rákóczi, Majláth, Kórház, Ibrányi, Fábry,  Hunyadi, Petőfi, S.Chalupka, Bél M.

         2014 április 07 – 2014 április 17 között a zöld hulladék elszállítása a következő utcákról  történik: Váralja, Mécs L., Forrás, Leczo M., Kollár, Mély, Vásártér, Rázus, Kert,  Hviezdoslav,  Virág, Templomsor.

A zöld hulladék alatt a biológiailag felbomló hulladékot értjük a kertekből, parkokból, gyümölcsösökből.

Ezen időpontokon kívül a kirakott hulladék a közterületek szennyezésének minősül, ami büntetés kiszabásához vezethet: 33 € helyi büntetés, illetve jogsértési eljárás esetén 165,96 € lehet a büntetés mértéke. Ezen kívül a megbüntetettnek magának kell állni az elszállítás költségeit.

Felhívjuk a  lakosok figyelmét  az  ütemterv szigorú betartására.


 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2014

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2014

Vážení občania

     Význam ochrany lesov pred požiarmi je dôležitým aspektom našej spoločnosti, pretože drevo je surovina, ktorú využíva mnoho odvetví. Bohatstvo lesov a ekologické systémy sú často ohrozené veľkým počtom požiarov, ktorých príčinou je vypaľovanie trávy, zakladanie ohňov v prírode a používanie otvoreného ohňa na miestach, kde je možnosť jeho rozšírenia.

     Ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej  hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok riziko rýchleho šírenia požiaru po trávnatom, ihličnatom  alebo listnatom povrchu. Za podpory vetra nie je často v ľudských silách takýto vzniknutý požiar zvládnuť a zastaviť.

     Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov  v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz:

-- vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov - odpadov,

-- fajčenia a používania otvoreného plameňa miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
-- zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, 
-- zakladania ohňa v priestoroch  alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

    Najčastejšími príčinami lesných požiarov sú zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie odpadov a odpadkov na nepovolených skládkach, vypaľovanie trávy a suchých porastov.

    OR HaZZ v Trebišove Vás upozorňuje na skutočnosť, že tieto činnosti sú v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané a za porušenie ustanovení v zmysle platných predpisov o ochrane pred požiarmi je možné uložiť fyzickej osobe pokarhanie alebo pokutu do výšky 331 € a  právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 €.

    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove upozorňuje občanov, že v prípade spaľovania horľavých látok je povinnosťou občanov ohlasovať každé spaľovanie na príslušnú hasičskú stanicu podľa miesta spaľovania.

     Vážení spoluobčania veríme, že aj Vy Vaším konaním a pričinením môžete  kladne ovplyvniť stav požiarovosti a ochranu lesov pred požiarmi.

  
                                                                                 Okresné riaditeľstvo Hasičského
                                                                                 a záchranného zboru v Trebišove


 

O Z N A M

Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby sťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“   Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“. Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S prebieha na oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu držiteľa preukazu b e z p l a t n e . K výmene je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, občiansky preukaz a 1 aktuálnu fotografiu o veľkosti 3x4 cm.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov


 


 


 
Výzva pre prevádzkovateľov MZZO

 

Rady pre odberateľov zemného plynu

Výzva

Mesto Kráľovský Chlmec vyzýva obyvateľov, aby kontajnery určené pre separovaný zber používali len na triedený odpad. Nevhadzujte do nich komunálny odpad !

Žlté kontajnery  -  sú určené na plastové fľaše od minerálnych vôd a iných nápojov. Pred vhodením do kontajnera odstráňte uzáver z fľaše a jednoduchým pristúpením nohou na zemi zlisujte fľašu, aby sa do kontajneru zmestilo viac PET fliaš.

Zelené kontajnery - slúžia pre sklenené fľaše bez uzáveru.

Modré kontajnery  - sú určené na papier, lepenku a poskladané

Sivé kovové kontajnery s nápisom kovové obaly  - slúžia na zber plechoviek od nápojov, vrchnáky fliaš, čisté plechovky od konzervy a rôzne kovové predmety.

Prečo separovať odpad?

V zmysle §39 ods. 8 zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinný každý pôvodca odpadu – obyvateľ  zapojiť sa do separovaného zberu odpadov

Separovaním odpadu :

• znížite množstvo komunálneho odpadu, ktoré vkladáte do nádob na komunálny odpad a ktorý sa uloží na skládku odpadov

• chránite svoje životné prostredie

• napomáhate využitiu vytriedeného odpadu ako druhotnej suroviny

Ak máte otázky alebo pripomienky, kontaktujte referentku životného prostredia osobne na MsÚ v Kráľovskom Chlmci, 1. poschodie, kancelária č. 30, alebo telefonicky na čísle 056/63 212 38.


 


 


 

 

 

Dôležitá informácia pre dôchodcov

POVINNOSŤ PLATIŤ ÚHRADY ZA SLUŽBY VEREJNOSTI
Dôležité informácie a rady, ako postupovať

Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv. koncesionárskeho poplatku) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

ďalej viď. v prílohe


 

 

 

 

 
 zp04.rtf (55.4 kB) zp04.rtf (55.4 kB)

 

Upútavky na oznamy

                                      ... ...

 

431
R O Z H O D N U T I E
predsedu Národne ... ...

 
  ... ...

 
--------S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, ž ... ...

 
... ...

 
                                              ... ...

 
INFORMÁCIA o možnosti používania jazyka ná ... ...

 
Základná škola, L. Kossutha 56, 077 01  Kráľovsk ... ...

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 21.4.2014

meniny má: Ervín


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

3761415

Úvodná stránka