Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Mesto Kráľovský Chlmec

Ferencváros Önkormányzatának hagyományos,
költészet napi online videópályázata

 

Ferencváros Önkormányzatának hagyományos,

költészet napi online videópályázata

 

József Attila mindenkiNET 2017.

 „1905-ben születtem Budapesten, a Ferencvárosban”

 

Felhívjuk MINDENKI figyelmét, hogy készüljön: olvassa és dolgozza fel József Attila verseit, hiszen közeledik április 11., a magyar költészet napja, József Attila születésnapja!

Ferencváros Önkormányzata negyedik alkalommal hirdeti meg online videópályázatát.

 

Feltöltési időszak: 2017. március 8 – március 31.

 

Pályázók köre: hazai és határon túli fiatalok, akik 2017. április 11. előtt nem töltötték be a 32. életévüket.

 

A pályázat tartalma:

A videópályázatra olyan anyagokat várunk, amelyekben elhangzik József Attila valamelyik költeménye: ez lehet egy teljes vers, lehet részlet, lehet szavalat vagy megzenésített változat. Az előadók száma nincs korlátozva, csupán annyi, hogy a vers szövegének változtatás nélkül kell elhangoznia.

A rögzítés történhet professzionális módon, de akár egy mobiltelefonnal is. Nem a képi minőség, hanem a kreativitás és az előadásmód a mérvadó.

Egy pályázó több videót is beküldhet, de egy film maximum 7 perc hosszú lehet: az ennél hosszabb anyagokat nem töröljük, de nem vesznek részt a versenyben.

 

A pályázatok beküldésének módja:

A pályázatokat (videókat) a YouTube-ra kell feltölteni, majd a „Nevezés” menüpont alatt megadni a film címét és linkjét (teljes URL), valamint a pályázó adatait.

A pályázati film csak a pályázati adatlap kitöltésével együtt érvényes! Egy pályázó több filmmel is pályázhat, de mindegyik filmhez külön adatlapot kell kitölteni.

A pályázatok feltöltési határideje: 2017. március 31. 24.00

www.jozsefattilamindenkinet.hu

 

 


 

Oznam pre cestujúcu verejnosť

 

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že z dôvodu zmeny vlakového spojenia z 16:16 hod. na 15:17 hod. počas soboty a nedele na trase

Čierna nad Tisou – Košice – zo žel.st. Pribeník

dňom 11.03.2017 dochádzka ku zmene nasledovne:

na linke/spoji č. 811486/84 sa mení odchod z 15:25 hod. na 14:25 hod.

Trasa:

Veľké Kapušany – Leles – Poľany – Kráľovský Chlmec – Pribeník

a na jeho vratnom spoji

na linke/spoji č. 811486/81 sa mení odchod z 16:15 hod. na 15:50 hod.

Trasa:

Veľké Kapušany – Leles – Poľany – Kráľovský Chlmec – Pribeník

 

 

 


 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove upozorňuje občanov

V priebehu mesiaca január a február roku 2017 vo viacerých prípadoch došlo na území okresu Trebišov k spáchaniu zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov. Do obehu sa dostali falošné bankovky päťdesiat eurovej nominálnej hodnoty so sériovým číslom S20175422632. Na skutočnej bankovke päťdesiat eurovej nominálnej hodnoty je v pravom dolnom rohu na rubovej strane číslica 50, ktorá pri preklopení bankovky by mala meniť farbu z purpurovej (fialovej) na farbu olivovú. Ak sa farba nemení, t.j. ostáva purpurová, v tom prípade sa jedná o falzifikát.

Žiadame občanov, aby v prípade akýchkoľvek informácií k falošným bankovkám kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158.


 

 

Celonárodná kampaň 2017
„VYZVI SRDCE K POHYBU“


 

 

 

Hírdetés - Výzva


 

Verejná vyhláška KE


 

Oznámenie - Értesítés

 

Oznámenie obyvateľom mesta

Mesto Kráľovský Chlmec oznamuje obyvateľom mesta, že v rámci údržby miestnych komunikácií každoročne vykonávame bežnú údržbu komunikácií, keď sa opravujú menšie narušenia cestnej siete. Tohtoročná tuhá zima narobila značné škody na miestnych komunikáciách s najväčšou hustotou premávky motorových vozidiel, najmä na výpadovej ceste Ulice Pri štadióne, na úseku od križovatky Ulice Štefánikovej smerom k štátnej ceste I/79 Čierna nad Tisou – Trebišov, ako aj na ďalších miestnych komunikáciách na území nášho mesta. Nepriaznivé klimatické podmienky spôsobili zhoršenie zjazdnosti  komunikácie.

K zabezpečeniu bezpečnej a plynulej dopravy, sú na krajnici umiestnené smerovacie dosky a bude osadená dopravná značka upozorňujúca na priečne resp. pozdĺžne nerovnosti (výtlky)  povrchu vozovky. Najvyššia dovolená rýchlosť bude obmedzená na 30 km/h.

Dočasné obmedzenie dopravnej situácie na uvedenom úseku bude odstránené v najbližšom možnom období, v závislosti od poveternostných vplyvov a prevádzky obaľovačky asfaltových zmesí.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme bezpečnú a disciplinovanú jazdu.

 

Lakossági értesítés

Királyhelmec város értesíti a lakosságot, hogy városunk a helyi utak tervezett karbantartása keretében, minden éven elvégzi az úthálózatunk elhasználódott aszfaltrétege és betonozott felülete kátyúinak helyreállítását. Az idei kemény tél sajnos jelentős kárt okozott a helyi közúthálózatban, különösen a legsűrűbb gépjárműforgalommal igénybe vett kimeneti út Stadion utcai egyirányú szakaszán a Štefánik utca kereszteződésétől, valamint városunk más helyi útaiban is. A sok hó és jég alaposan megrongálta az útfelületeket.

A biztonságos és zavartalan forgalom lebonyolítása érdekében a Stadion utca jobboldali útpadkáján balra terelő forgalmi jelzőtáblákat helyeztünk ki, továbbá figyelmeztető tábla jelzi majd az útfelületi egyenetlenségeket, valamint 30 km/h – ás átmeneti sebességkorlátozást vezetünk be.

A fennálló forgalmi korlátozások mielőbbi eltávolítása nagyban függ az időjárási helyzet alakulásától, valamint az aszfaltkeverő telepek időbeli beindításától.

Városunk minden észszerű erőfeszítést megtesz úthálózatunk mielőbbi kijavításáért.

Megértésüket köszönjük, biztonságos és fegyelmezett vezetést kívánunk.

 


 

OZNAM - FELHÍVÁS

O Z N A M -  Oznamujeme obyvateľom mesta, že podľa §81, ods.7, bod g) zákona č. 79/2015 v znení neskorších predpisov o odpadoch zber elektroodpadu, objemového odpadu a nebezpečného odpadu na území mesta Kráľovský Chlmec sa bude realizovať od 13. 3. 2017 do 06. 4. 2017.


Zber objemového odpadu a elektroodpadu sa uskutoční v termíne od 13. 3. 2017 do 06. 4. 2017 v pracovných dňoch v areáli Technických služieb na ulici Dobranskej v Kráľovskom Chlmci. Obyvatelia môžu objemový odpad a elektroodpad uložiť do pripravených veľkoobjemových kontajnerov v čase od 8.00 do 15.00 hod. Za objemový odpad  a elektroodpad sa pokladá nábytok, chladničky, práčky, televízory, skrine, kreslá a pod. V prípade záujmu likvidovať odpad  s odvozom sa tovar odvezie pracovníkmi TS po nahlásení na tel. č. 0905 838736, 0904 970849, odvoz bude zabezpečený dňa: 06. 04. 2017

 

Nebezpečný odpad bude možné odovzdať dňa: 06. 04. 2017 / len jeden deň /  v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Pri odovzdaní odpadu s obsahom škodlivín je potrebné sa preukázať občianskym preukazom.

Za nebezpečný odpad sa považuje: batérie a akumulátory, farby (v originálnom balení), tlačiarenské farby, lepidlá a živice, svietidlá (neóny, úsporné žiarovky, výbojky, LED svetelné zdroje, žiarivky apod.), pesticídy  a rozpúšťadlá (v originálnom balení), absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, oleje a tuky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

 

Okrem toho sa uskutoční odvoz biologicky rozložiteľného odpadu /zelený odpad zo záhrad, konáre apod./ podľa nasledujúceho harmonogramu:

V období 13.03.2017 - 24.03.2017 bude odvoz a likvidácia zelených odpadov zabezpečovaný  na nasledovných uliciach mesta: Pribenícka, Horešská, E. Adyho, Kossutha, Pri štadióne, Újhelyská, Dobranská, Ľ. Štúra, Mierová, Helmecziho, Kazinczyho, Komenského, Štefánikova, Kapušanská, Svätušská, Boľská, Hlavná.

 

V období 20.03.2017 - 31.03.2017 bude odvoz a likvidácia zelených odpadov zabezpečovaný na nasledovných uliciach mesta: Cyrila a Metóda, J. Attilu, Lorántffyovej, Rákócziho, Majlátha, Nemocničná, Ibrányiho, Fábryho, Hunyadiho, Petőfiho, S. Chalupku a M. Bela.

 

V období 27.03.2017 - 06.04.2017 bude odvoz a likvidácia zelených odpadov zabezpečovaný na nasledovných uliciach mesta: Podhradská, L. Mécsa, Prameňová, M. Leczu, Kollárova, Hlboká, Trhovisko, Rázusova, Záhradná, Hviezdoslavova, Kvetná a  Kostolný rad.

          

Za zelený odpad sa považuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, z ovocných sadov a z okrasných drevín.

Zelené odpady vyložené mimo stanovených termínov budú považované za znečisťovanie verejného priestranstva, čo môže mať za následok uloženie pokuty vo výške: 33,- € v blokovom konaní, alebo v rámci priestupkového konania  až do výšky 500,- €. Odvoz  a likvidáciu zeleného odpadu zabezpečí pokutovaný  na vlastné náklady.

Vyzývame občanov na dodržiavanie stanovených termínov a lokalít podľa harmonogramu.

 

 

F E L H Í V Á S - Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a 79/2015- es törvény 81 § 7. pont g) bekezdése alapján a nagy terjedelmű hulladék, elektronikai hulladék és a veszélyes hulladék gyűjtése Királyhelmec város területén 2017 március 13. és április 06. között lesz megvalósítva.

 

A nagy terjedelmű és elektronikai hulladékot 2017 március 13. és április 06. között munkanapokon lehet leadni a Királyhelmeci szolgáltatási részleg udvarán 8.00-tól 15.00-ig  munkanapokon. A nagy terjedelmű és elektronikai hulladék alatt értjük a bútordarabokat, mosógépet, hűtőszekrényt, televíziót, rádiót és hasonló elektronikai cikkeket. Érdeklödés esetén a fent említett hulladékot elszállítják. Érdeklödni a következö telefonszámon lehet: 0905 838736, 0904 970849 az elszállítás kizárólagosan április 06–i  napon történik. 

 

A veszélyes hulladékot 2017 április 6 – án /csak 1 napon/ lehet leadni, reggel 8.00 – tól délután 15.00- ig. A veszélyes hulladék leadásakor szükséges felmutatni a személyi igazolványt

A veszélyes hulladék alatt értjük a következőket: akkumulátorok és elemek, festékek (az eredeti csomagolásban), nyomdafestékek, ragasztóanyagok, világító elemek, égők (neon, spórégők, LED égők), vegyszerek és oldószerek (az eredeti csomagolásban), abszorbensek, szűrőanyagok, olajszűrők, motorolaj és kenőolaj, olaj és zsiradék, veszélyes anyagok maradékait tartalmazó csomagoló anyagok.

 

Ezen kívül elszállításra kerül a zöld hulladék, /faágak/ a következő ütemterv szerint:

2017 március 13 – 2017 március 24 között a zöld hulladék elszállítása a következő utcákról  történik: Perbenyíki,  Géresi,  Ady E,   Kossuth, Stadion,  Újhelyi,  Dobrai,   Štúr, Béke,  Helmeczi,  Kazinczy, Komenský,  Štefánik,  Kaposi,  Szentesi,  Bolyi,   Fő utca.

 

2017 március 20 – 2017 március 31 között a zöld hulladék elszállítása a következő utcákról  történik: Cyril és Metód,  József A.,  Lorántffy,  Rákóczi,  Majláth,  Kórház,   Ibrányi,  Fábry,  Hunyadi,  Petőfi,  S. Chalupka , Bél M.

 

2017 március 27 – 2017 április 06 között a zöld hulladék elszállítása a következő utcákról  történik: Váralja,   Mécs L.,  Forrás,   Leczo M., Kollár,  Mély,  Vásártér,  Rázus, Kert,  Hviezdoslav,  Virág , Templomsor.

 

A zöld hulladék alatt a biológiailag felbomló hulladékot értjük a kertekből, parkokból, gyümölcsösökből.

Ezen időpontokon kívül a kirakott hulladék a közterületek szennyezésének minősül, ami büntetés kiszabásához vezethet: 33 € helyi büntetés, illetve jogsértési eljárás esetén 500 € lehet a büntetés mértéke. Ezen kívül a megbüntetettnek magának kell állni az elszállítás költségeit.

Felhívjuk a  lakosok figyelmét  az  ütemterv szigorú betartására.


 

 

Výzva

na predloženie návrhov na ocenenie významných osobností mesta

Mesto Kráľovský Chlmec vyzýva občanov na predkladanie návrhov na udelenie verejných ocenení mesta Kráľovský Chlmec.

 

Mesto Kráľovský Chlmec môže udeliť verejné ocenenia v troch kategóriách:

a) Čestné občianstvo mesta Kráľovský Chlmec

b) Cena mesta Kráľovský Chlmec PRO URBE,

c) Cena primátora mesta Kráľovský

 

Náležitosti, ktoré má návrh spĺňať, upravuje VZN mesta Kráľovský Chlmec č. 2/2014, ktoré je  dostupné na webovej stránke mesta.

 

Návrhy je potrebné predložiť v termíne do  31. júla  2017.

poštou: Mestský úrad Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec resp.

osobne: na sekretariát, III. poschodie MsÚv obálke označenej „NÁVRH NA OCENENIE“.

 

Bližšie informácie:

ildiko.molnarova@kralovskychlmec.sk ,

telefonicky:   056 63 215 24, alebo

osobne: oddelenie organizačné a vnútornej správy mestského úradu v Kráľovskom Chlmci, II. posch. č. 18.

 

 

Javaslattételi felhívás a városi kitüntetések adományozására

Királyhelmec Város javaslattételio felhívást tesz közé a város által alapított kitűntető címek 2017. évi adományozására.

 

Királyhelmec Város három kategóriában adományozhat díjakat:

a) Királyhelmec Város Díszpolgára cím,

b) Királyhelmec Város Pro Urbe díj,

c) Királyhelmec Város Polgármesterének Díja

 

A díjak adományozásával kapcsolatban további részleteket a Rendeletek menűpont alatt   a   2/2014-es számú általános érvényű rendeletben találhatók.

 

A javaslatok beérkezési határideje:  2017. július 31.

postai úton: Királyhelmeci Városi Hivatal, Kossuth L. u. 99, 077 01 Királyhelmec , ill.       

személyesen a hivatal III. emeletén található titkárságra.

A borítékon tüntessék fel a „JAVASLAT KITÜNTETÉSRE” megjelölést.

 

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető:

ildiko.molnarova@kralovskychlmec.sk e-mail címen vagy a

056/ 63 21524 -es telefonszámon, ill.

személyesen a Királyhelmeci Városi Hivatal Szervezési és Közigazgatási osztályán, II.

emelet, 18. sz. iroda.

 

 


 

OZNÁMENIE

 

Mesto Kráľovský Chlmec oznamuje obyvateľom, že od 10. novembra 2016 z dôvodu odľahčenia dopravy na hlavnej výpadovej ceste (Ulica Pri štadióne) došlo k zmene organizácie dopravy na časti  Ulice L. Kossutha, v úseku od supermarketu LIDL smerom k starému cintorínu. Na uvedenom úseku boli po odsúhlasení Dopravným inšpektorátom v Trebišove umiestnené nové zvislé dopravné značenia upravujúce prednosť v jazde na komunikácii a križovatke s Ulicou Kapušianskou. O zmene v organizácii dopravy Vás touto cestou upovedomujeme a zároveň upozorňujeme všetkých účastníkov cestnej premávky, aby pri jazde rešpektovali osadené dopravné značenia a dbali na zvýšenú opatrnosť, predvídavosť, ohľaduplnosť a riadili sa pravidlami cestnej premávky.

Za pochopenie ďakujeme.

 


 

FARMIČKA

 Farmička.pdf (948 kB) Farmička.pdf (948 kB)

 

OZNAM SPP

 Oznam SPP.pdf (275.2 kB) Oznam SPP.pdf (275.2 kB)

 


 

Výzva - pozemok

 VÝZVA.pdf (474.8 kB) VÝZVA.pdf (474.8 kB)

 
 PRÍLOHA.pdf (42.3 kB) PRÍLOHA.pdf (42.3 kB)

 

Nenašli sa žiadne akcie

Zámena nehnuteľnosti DeD


 

 

 

 

Kontajner na oblečenie, textil, obuv a hračky

Vážení občania!

Neviete, čo spraviť s oblečením, ktoré už nepotrebujete? Dávame Vám do pozornosti možnosť zberu nepotrebného textilu, oblečenia, obuvi a hračiek, ktorý nie je časovo obmedzený, využitím zbernej nádoby.

Uložením oblečenia do zbernej nádoby:

   - chránite životné prostredie
   - zmenšujete objem vyvezeného komunálneho odpadu
   - pomôžete ľuďom v núdzi, ktorí to potrebujú

K Vašej dispozícii sú zberné nádoby, ktoré sú umiestnené na nasledovných stanovištiach:

    2 ks na Ul. Ibrányiho (pri autobusovej zastávke)

    2 ks na Ul. Ibrányiho pri bloku O na parkovisku (pri kotolni)

    2 ks na Ul. Fábryho oproti bloku K (pri materskej škôlke)

    2 ks na Ul. Ľ. Kossutha (za budovou lekárne Ficaria)

 

Do zbernej nádoby vhadzujte zabalené čisté oblečenie, textil, obuv a hračky, ktoré položte na malú plošinu v otvore. Jednoduchým zdvihnutím plošiny hore (v tvare šípky) tieto predmety umiestnite do nádoby.

ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SEPARUJETE ODPAD!


 

Rady pre odberateľov zemného plynu

Výzva

Mesto Kráľovský Chlmec vyzýva obyvateľov, aby kontajnery určené pre separovaný zber používali len na triedený odpad. Nevhadzujte do nich komunálny odpad !

Žlté kontajnery  -  sú určené na plastové fľaše od minerálnych vôd a iných nápojov. Pred vhodením do kontajnera odstráňte uzáver z fľaše a jednoduchým pristúpením nohou na zemi zlisujte fľašu, aby sa do kontajneru zmestilo viac PET fliaš.

Zelené kontajnery - slúžia pre sklenené fľaše bez uzáveru.

Modré kontajnery  - sú určené na papier, lepenku a poskladané

Sivé kovové kontajnery s nápisom kovové obaly  - slúžia na zber plechoviek od nápojov, vrchnáky fliaš, čisté plechovky od konzervy a rôzne kovové predmety.

Prečo separovať odpad?

V zmysle §39 ods. 8 zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinný každý pôvodca odpadu – obyvateľ  zapojiť sa do separovaného zberu odpadov

Separovaním odpadu :

• znížite množstvo komunálneho odpadu, ktoré vkladáte do nádob na komunálny odpad a ktorý sa uloží na skládku odpadov

• chránite svoje životné prostredie

• napomáhate využitiu vytriedeného odpadu ako druhotnej suroviny

Ak máte otázky alebo pripomienky, kontaktujte referentku životného prostredia osobne na MsÚ v Kráľovskom Chlmci, 1. poschodie, kancelária č. 30, alebo telefonicky na čísle 056/63 212 38.


 


 


 

Vážení nepočujúci občania,

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

 

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link:

www.onlinetlmocnik.sk/content/ako-pou%C5%BE%C3%ADva%C5%A5-online-tlmo%C4%8Dn%C3%ADka


 

Upútavky na oznamy

Novootvorená pobočka ČSOB Poisťovne , a.s., ... ...

 
      ... ...

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 26.3.2017

meniny má: Emanuel


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

8069867

Úvodná stránka