Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Mesto Kráľovský Chlmec

Vianočný jarmok

Vianočný jarmok


 

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom bývajúcich v rodinných domoch, že zber a odvoz komunálneho odpadu namiesto stredy sa uskutoční v utorok, 23. 12. 2014.

Zároveň oznamujeme podnikateľom na Hlavnej ulici, že odvoz odpadu namiesto piatka sa uskutoční v sobotu, 27. 12. 2014.

 

Értesítjük a családi házban lakókat, hogy a szemételszállítás szerda helyett kedden, 2014 december 23 - án lesz megtartva.

Továbbá értesítjük a magánvállalkozókat, hogy a Fő utcán péntek helyett szombaton, 2014 december 27 – én lesz szemételszállítás.


 

Referendum - vyhlásenie

Referendum

 

     Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

 

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

 

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?


 

Základné informácie


 

Informácia

 Informácia.pdf (46.3 kB) Informácia.pdf (46.3 kB)

 

 

OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom žijúcim v rodinných domoch, že v najbližších dňoch budú doručené do každej domácnosti farebné vrecia slúžiace na separovaný zber odpadu.

 

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a családi házban lakókat, hogy a napokban kézbesítésre kerülnek a szelektív hulladékgyüjtésre szolgáló színes zsákok.


 

Uverejnenie informácie o Ebole

 

 

Vážení občania mesta Kráľovský Chlmec

 

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie

 

Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014).

 

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2014 vybraných viac ako 350 obcí,

medzi nimi aj Kráľovský Chlmec.

 

Cieľom zisťovania EHIS je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o zdravotnom stave obyvateľov Európskej únie. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o zdravotnom stave, zdravotnej starostlivosti a o faktoch ovplyvňujúcich zdravie v krajinách Spoločenstva. To umožňuje nielen analyzovanie zdravotného stavu populácie na Slovensku, ale aj medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

 

Zisťovanie sa uskutoční od 01. júla do 31. decembra 2014.

 

V tomto období domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom Štatistického úradu SR. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti opytovateľom poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.

 

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk

 

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.  

 

 


 

Nenašli sa žiadne akcie

AKO SA CHRÁNIŤ PRED KLIEŠŤOM


 

 

Zámena nehnuteľnosti DeD


 

 

 

 

Kontajner na oblečenie, textil, obuv a hračky

Vážení občania!

Neviete, čo spraviť s oblečením, ktoré už nepotrebujete? Dávame Vám do pozornosti možnosť zberu nepotrebného textilu, oblečenia, obuvi a hračiek, ktorý nie je časovo obmedzený, využitím zbernej nádoby.

Uložením oblečenia do zbernej nádoby:

   - chránite životné prostredie
   - zmenšujete objem vyvezeného komunálneho odpadu
   - pomôžete ľuďom v núdzi, ktorí to potrebujú

K Vašej dispozícii sú zberné nádoby, ktoré sú umiestnené na nasledovných stanovištiach:

    2 ks na Ul. Ibrányiho (pri autobusovej zastávke)

    2 ks na Ul. Ibrányiho pri bloku O na parkovisku (pri kotolni)

    2 ks na Ul. Fábryho oproti bloku K (pri materskej škôlke)

    2 ks na Ul. Ľ. Kossutha (za budovou lekárne Ficaria)

 

Do zbernej nádoby vhadzujte zabalené čisté oblečenie, textil, obuv a hračky, ktoré položte na malú plošinu v otvore. Jednoduchým zdvihnutím plošiny hore (v tvare šípky) tieto predmety umiestnite do nádoby.

ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SEPARUJETE ODPAD!


 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2014

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2014

Vážení občania

     Význam ochrany lesov pred požiarmi je dôležitým aspektom našej spoločnosti, pretože drevo je surovina, ktorú využíva mnoho odvetví. Bohatstvo lesov a ekologické systémy sú často ohrozené veľkým počtom požiarov, ktorých príčinou je vypaľovanie trávy, zakladanie ohňov v prírode a používanie otvoreného ohňa na miestach, kde je možnosť jeho rozšírenia.

     Ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej  hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok riziko rýchleho šírenia požiaru po trávnatom, ihličnatom  alebo listnatom povrchu. Za podpory vetra nie je často v ľudských silách takýto vzniknutý požiar zvládnuť a zastaviť.

     Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov  v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz:

-- vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov - odpadov,

-- fajčenia a používania otvoreného plameňa miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
-- zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, 
-- zakladania ohňa v priestoroch  alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

    Najčastejšími príčinami lesných požiarov sú zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie odpadov a odpadkov na nepovolených skládkach, vypaľovanie trávy a suchých porastov.

    OR HaZZ v Trebišove Vás upozorňuje na skutočnosť, že tieto činnosti sú v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané a za porušenie ustanovení v zmysle platných predpisov o ochrane pred požiarmi je možné uložiť fyzickej osobe pokarhanie alebo pokutu do výšky 331 € a  právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 €.

    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove upozorňuje občanov, že v prípade spaľovania horľavých látok je povinnosťou občanov ohlasovať každé spaľovanie na príslušnú hasičskú stanicu podľa miesta spaľovania.

     Vážení spoluobčania veríme, že aj Vy Vaším konaním a pričinením môžete  kladne ovplyvniť stav požiarovosti a ochranu lesov pred požiarmi.

  
                                                                                 Okresné riaditeľstvo Hasičského
                                                                                 a záchranného zboru v Trebišove


 

O Z N A M

Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby sťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“   Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“. Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S prebieha na oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu držiteľa preukazu b e z p l a t n e . K výmene je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, občiansky preukaz a 1 aktuálnu fotografiu o veľkosti 3x4 cm.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov


 


 


 
Výzva pre prevádzkovateľov MZZO

 

Rady pre odberateľov zemného plynu

Výzva

Mesto Kráľovský Chlmec vyzýva obyvateľov, aby kontajnery určené pre separovaný zber používali len na triedený odpad. Nevhadzujte do nich komunálny odpad !

Žlté kontajnery  -  sú určené na plastové fľaše od minerálnych vôd a iných nápojov. Pred vhodením do kontajnera odstráňte uzáver z fľaše a jednoduchým pristúpením nohou na zemi zlisujte fľašu, aby sa do kontajneru zmestilo viac PET fliaš.

Zelené kontajnery - slúžia pre sklenené fľaše bez uzáveru.

Modré kontajnery  - sú určené na papier, lepenku a poskladané

Sivé kovové kontajnery s nápisom kovové obaly  - slúžia na zber plechoviek od nápojov, vrchnáky fliaš, čisté plechovky od konzervy a rôzne kovové predmety.

Prečo separovať odpad?

V zmysle §39 ods. 8 zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinný každý pôvodca odpadu – obyvateľ  zapojiť sa do separovaného zberu odpadov

Separovaním odpadu :

• znížite množstvo komunálneho odpadu, ktoré vkladáte do nádob na komunálny odpad a ktorý sa uloží na skládku odpadov

• chránite svoje životné prostredie

• napomáhate využitiu vytriedeného odpadu ako druhotnej suroviny

Ak máte otázky alebo pripomienky, kontaktujte referentku životného prostredia osobne na MsÚ v Kráľovskom Chlmci, 1. poschodie, kancelária č. 30, alebo telefonicky na čísle 056/63 212 38.


 


 


 

 

 

Dôležitá informácia pre dôchodcov

POVINNOSŤ PLATIŤ ÚHRADY ZA SLUŽBY VEREJNOSTI
Dôležité informácie a rady, ako postupovať

Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv. koncesionárskeho poplatku) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

ďalej viď. v prílohe


 

 

 

 

 
 zp04.rtf (55.4 kB) zp04.rtf (55.4 kB)

 

Upútavky na oznamy

... ...

 
... ...

 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014   P ... ...

 
                                      ... ...

 
   
431
R O Z H O D N U T I E
predsed ... ...

 
  ... ...

 
-------Vážení občania! Štatistický úrad SR pra ... ...

 
  Separovaný zber komunálneho odpadu je jediným ... ...

 
                                              ... ...

 
INFORMÁCIA o možnosti používania jazyka ná ... ...

 
      ... ...

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 22.12.2014

meniny má: Adela


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

4534972

Úvodná stránka