Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Mesto Kráľovský Chlmec

MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC - KIRÁLYHELMEC VÁROSA

 

P O Z V Á N K A - M E G H Í V Ó

 

V súlade s ustanoveniami  § 12 ods. 2 zákona SNR  č. 369/1990  Zb. o  obecnom zriadení  a v znení

neskorších  predpisov zvolávam 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v Kráľovskom Chlmci na deň 25. októbra 2016 ( utorok ) o 17.00 hod.

do veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci.

 

Az SZNT 369/1990 sz. törvény 12 § 2. bek. és az ehhez kapcsolódó további rendelkezések értelmében

2016. október 25-én ( kedd ) 17.00 órára a Királyhelmeci Városi Hivatal

földszinti nagytermébe összehívom az Önkormányzati testület 20. ülését.

 

 

Program:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania MsZ

4.     Diskusia

5.     Návrh na uznesenie

6.     Záver

 

 

Program: 

1.     Megnyitó

2.     A jegyzőkönyv hitelesítők és javasló bizottság megválasztása

3.     Az önkormányzati ülés programjának elfogadása

4.     Vita

5.     Határozati javaslatok

6.     Befejezés


 

Dóczi Henrietta

Dóczi Henrietta


 

Výstavy

Výstavy


 

Mikuláš Štefan

Mikuláš Štefan


 

Dr. Csernus Imre

Dr. Csernus Imre


 

O Z N A M -  Oznamujeme obyvateľom mesta, že podľa §81, ods.7, bod g) zákona č. 79/2015 v znení neskorších predpisov o odpadoch zber, elektroodpadu, objemového odpadu a nebezpečného odpadu na území mesta Kráľovský Chlmec sa bude realizovať od 24. 10. 2016 do 28. 10. 2016.


         Zber odpadu sa uskutoční v areáli Technických služieb na ulici Dobranskej v Kráľovskom Chlmci. Obyvatelia môžu odpad priniesť v čase od 7.30 do 15.00 hod. Za objemový odpad  sa pokladá nábytok, skrine, kreslá a pod.  Za elektroodpad sa pokladá chladničky, práčky, televízory, PC, malé elektrické spotrebiče a pod.

 

         Nebezpečný odpad bude možné odovzdať dňa: 27. 10. 2016 / len jeden deň /  v čase od 8.00 do 15.00 hod. Pri odovzdaní odpadu s obsahom škodlivín je potrebné sa preukázať občianskym preukazom.

Za nebezpečný odpad sa považuje: batérie a akumulátory, farby (v originálnom balení), tlačiarenské farby, lepidlá a živice, svietidlá (neóny, úsporné žiarovky, výbojky, LED svetelné zdroje, žiarivky a pod.), pesticídy  a rozpúšťadlá (v originálnom balení), absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, oleje a tuky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

 

Tento oznam sa nevzťahuje na biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad, preto žiadame obyvateľov, aby nevykladali biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad pred rodinné domy.

 

 

F E L H Í V Á S - Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a 79/2015- ös törvény 81§ 7. pont g) bekezdése alapján az elektronikai hulladék, a nagyterjedelmű hulladék és a veszélyes hulladék gyűjtése Királyhelmec város területén 2016 október 24. és október 28. között lesz megvalósítva.

 

         A fent említett hulladékot a Királyhelmeci szolgáltatási részleg udvarán 7.30-tól 15.00-ig lehet leadni a gyűjtés napjain. A nagyterjedelmű hulladék alatt értjük a bútordarabokat, szekrényeket, székeket stb. Az elektronikai hulladék a következő: mosógép, hűtőszekrény, televízió, rádió és hasonló elektronikai cikkek.

 

         A veszélyes hulladékot 2016 október – 27-én /csak 1 napon/ lehet leadni, reggel 8.00 – tól délután 15.00- ig. A veszélyes hulladék leadásakor szükséges felmutatni a személyi igazolványt. 

A veszélyes hulladék alatt a következőket értjük: akkumulátorok és elemek, festékek (az eredeti csomagolásban), nyomdafestékek, ragasztóanyagok, világító elemek, égők (neon, spórégők, LED égők), vegyszerek és oldószerek (az eredeti csomagolásban), abszorbensek, szűrőanyagok, olajszűrők, motorolaj és kenőolaj, olaj és zsiradék, veszélyes anyagok maradékait tartalmazó csomagoló anyagok.

 

Ez a felhívás nem vonatkozik a kertekből származó biológiai hulladékra, ezért kérjük a lakosságot, hogy a kertekből származó biológiai hulladékot ne tegyék ki az ingatlanjuk elé.


 

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž


 


 

Matej Tóth, ambasádor Bielej pastelky 2016: „Chodím za tých, ktorí to potrebujú.“

 

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Stala sa symbolom sveta nevidiacich. Aj biele, teda zdanlivo neviditeľné línie sa na farebnom papieri stávajú zreteľnými. A práve tak aj problémy nevidiacich a slabozrakých ľudí možno po vytvorení vhodných podmienok poľahky riešiť.

 

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:

  • podporu aktivít, ktoré zrakovo postihnutým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života,
  • špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.,
  • oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

 

V roku 2016 sa verejná zbierka začala 15. júna a trvať bude do 31. decembra. Počas tohto obdobia bude možné prispieť na účet verejnej zbierky SK11 3100 0000 0040 3001 6204, zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 alebo on-line cez www.bielapastelka.sk. Naše tradičné dvojčlenné tímy, ktoré budú za dobrovoľný príspevok ponúkať spinky v tvare bielej pastelky, budete môcť v mestách po celom Slovensku stretnúť 23. a 24. septembra. Popri zaujímavostiach v informačných stánkoch sme si pre vás pripravili bohatý program, aby ste si na chvíľu aj vy na vlastnej koži mohli vyskúšať, aké to je byť nevidiacim či slabozrakým. A keďže 15-ročná Biela pastelka si zaslúži výnimočnú oslavu, vyvrcholením sprievodných akcií bude pokus o vytvorenie rekordu v zapojení sa čo najväčšieho počtu ľudí do chôdze s bielou palicou a následný zápis do Slovenskej knihy rekordov. Túto skúšku svojej odvahy bude môcť s klapkami na očiach a touto neodmysliteľnou pomôckou nevidiacich v ruke podstúpiť každý z vás od 10:00 do 17:00 v Bratislave, Trnave, Nitre, Topoľčanoch, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Martine, Prešove, Poprade či v Košiciach. Piatkovou Bielou pastelkou 2016 vás v Bratislave tak ako po minulé roky bude sprevádzať speváčka a moderátorka Kristína Prekopová.

 

Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.


 

Arany János Balladamondó Verseny - Nagykőrös

 Felhívás.pdf (271.4 kB) Felhívás.pdf (271.4 kB)

 

 

 

 

 

FARMIČKA

 Farmička.pdf (948 kB) Farmička.pdf (948 kB)

 

OZNAM SPP

 Oznam SPP.pdf (275.2 kB) Oznam SPP.pdf (275.2 kB)

 


 

Informácia

Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci informuje ctených občanov mesta, že práce nevyhnutné na opravu výtlkov a asfaltovanie mestskej komunikácie sú závislé od priaznivého počasia a dodávateľských firiem, ktoré s výrobou asfaltovej zmesi začnú až začiatkom mesiaca apríl. Vzhľadom na tieto skutočnosti Vás žiadame o pochopenie a trpezlivosť. Práce súvisiace s opravou asfaltových  povrchov sa začnú vykonávať akonáhle nastanú priaznivé podmienky.

 

Királyhelmec Város Önkormányzata ezúton szeretné tájékoztatni a tisztelt lakosokat, hogy az utak aszfaltozása, kátyúzása időjárástól függő munkafolyamat, illetve az aszfaltot gyártó cégek, csak április elején kezdik meg az aszfalt termelését. Ezen tényezők teljesülése után tudjuk megkezdeni a munkálatoka. Kérjük szíves türelmüket és megértésüket.


 

Výzva - pozemok

 VÝZVA.pdf (474.8 kB) VÝZVA.pdf (474.8 kB)

 
 PRÍLOHA.pdf (42.3 kB) PRÍLOHA.pdf (42.3 kB)

 

Nenašli sa žiadne akcie

Zámena nehnuteľnosti DeD


 

 

 

 

Kontajner na oblečenie, textil, obuv a hračky

Vážení občania!

Neviete, čo spraviť s oblečením, ktoré už nepotrebujete? Dávame Vám do pozornosti možnosť zberu nepotrebného textilu, oblečenia, obuvi a hračiek, ktorý nie je časovo obmedzený, využitím zbernej nádoby.

Uložením oblečenia do zbernej nádoby:

   - chránite životné prostredie
   - zmenšujete objem vyvezeného komunálneho odpadu
   - pomôžete ľuďom v núdzi, ktorí to potrebujú

K Vašej dispozícii sú zberné nádoby, ktoré sú umiestnené na nasledovných stanovištiach:

    2 ks na Ul. Ibrányiho (pri autobusovej zastávke)

    2 ks na Ul. Ibrányiho pri bloku O na parkovisku (pri kotolni)

    2 ks na Ul. Fábryho oproti bloku K (pri materskej škôlke)

    2 ks na Ul. Ľ. Kossutha (za budovou lekárne Ficaria)

 

Do zbernej nádoby vhadzujte zabalené čisté oblečenie, textil, obuv a hračky, ktoré položte na malú plošinu v otvore. Jednoduchým zdvihnutím plošiny hore (v tvare šípky) tieto predmety umiestnite do nádoby.

ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SEPARUJETE ODPAD!


 

Rady pre odberateľov zemného plynu

Výzva

Mesto Kráľovský Chlmec vyzýva obyvateľov, aby kontajnery určené pre separovaný zber používali len na triedený odpad. Nevhadzujte do nich komunálny odpad !

Žlté kontajnery  -  sú určené na plastové fľaše od minerálnych vôd a iných nápojov. Pred vhodením do kontajnera odstráňte uzáver z fľaše a jednoduchým pristúpením nohou na zemi zlisujte fľašu, aby sa do kontajneru zmestilo viac PET fliaš.

Zelené kontajnery - slúžia pre sklenené fľaše bez uzáveru.

Modré kontajnery  - sú určené na papier, lepenku a poskladané

Sivé kovové kontajnery s nápisom kovové obaly  - slúžia na zber plechoviek od nápojov, vrchnáky fliaš, čisté plechovky od konzervy a rôzne kovové predmety.

Prečo separovať odpad?

V zmysle §39 ods. 8 zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinný každý pôvodca odpadu – obyvateľ  zapojiť sa do separovaného zberu odpadov

Separovaním odpadu :

• znížite množstvo komunálneho odpadu, ktoré vkladáte do nádob na komunálny odpad a ktorý sa uloží na skládku odpadov

• chránite svoje životné prostredie

• napomáhate využitiu vytriedeného odpadu ako druhotnej suroviny

Ak máte otázky alebo pripomienky, kontaktujte referentku životného prostredia osobne na MsÚ v Kráľovskom Chlmci, 1. poschodie, kancelária č. 30, alebo telefonicky na čísle 056/63 212 38.


 


 


 

Celoslovenská výtvarná súťaž Rodina bez cigariet 4. ročník – vyhodnotenie

Upútavky na oznamy

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 201 ... ...

 
Novootvorená pobočka ČSOB Poisťovne , a.s., ... ...

 
... ...

 
... ...

 
  Separovaný zber komunálneho odpadu je jediným ... ...

 

webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 26.10.2016

meniny má: Demeter


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

7451558

Úvodná stránka