Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Mesto Kráľovský Chlmec

MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC - KIRÁLYHELMEC VÁROSA

P O Z V Á N K A - M E G H Í V Ó

 

V súlade s ustanoveniami  § 12 ods. 2 zákona SNR  č. 369/1990  Zb. o  obecnom zriadení  a

v znení neskorších  predpisov zvolávam 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v Kráľovskom Chlmci na deň 9. decembra 2016 ( piatok ) o 15:00 hod.

do veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci.

 

Az SZNT 369/1990 sz. törvény 12 § 2. bek. és az ehhez kapcsolódó további rendelkezések értelmében

2016. december 9-én ( péntek ) 15:00 órára a Királyhelmeci Városi Hivatal

földszinti nagytermébe összehívom az Önkormányzati testület 22. ülését.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3. Schválenie programu rokovania MsZ

4. Kontrola plnenia uznesení z MsZ č. 17-18-19-20 a 21

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kráľovský Chlmec na I. polrok 2017

6. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu 4.úpravy rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec na roky 2016-2018

7. Návrh na 4. úpravu rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec za rok 2016

8. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na roky 2017-2019

9. Návrh rozpočtu mesta na roky 2017-2019

10. Návrh dodatku č.5 k VZN č. 6/2012 o poplatku.

11. Návrh dodatku č.1 k VZN č. 3/2004 ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovatelskej pôsobnosti mesta Kráľovský Chlmec

12. Návrh dodatku č.1 k VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kráľovský Chlmec

13. Návrh VZN č. .../2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanom Mesta Kráľovský Chlmec

14. Návrh VZN č. .../2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kráľovský Chlmec na rok 2017

15. Diskusia

16. Návrh na uznesenie

17. Záver

 

Program: 

1. Megnyitó

2. A jegyzőkönyv hitelesítők és javasló bizottság megválasztása

3. Az önkormányzati ülés programjának elfogadása

4. A 17-18-19-20 és a 21.sz önkormányzati ülések határozatainak ellenőrzése

5. A város főellenőrének munkaterve a 2017-os év első félévére

6. A főellenőr állásfoglalása Királyhelmec Város 2016 - 2018-as költségvetésének 4. módosítási javaslatához

7. Javaslat a Királyhelmec Város 2016-os év költségvetésének 4. sz. módosítására

8. A főellenőr állásfoglalása Királyhelmec Város 2017-2019-as költségvetésének tervezetéhez

9. Királyhelmec Város 2017-2019-as költségvetésének tervezete

10. 5sz. melléklet a 6/2012 sz. ÁÉR javaslat az illeték megállapításának és fizetésének feltételeiről

11. 1sz. melléklet a 3/2004 sz. ÁÉR javaslat a királyhelmeci iskolai körzet létrehozásáról

12. 1sz. melléklet a 3/2004 sz. ÁÉR javaslat amely meghatározza a Város által fenntartott iskolai intézmények egy tanulójára eső üzemeltetési és bérezési költségek összegét

13. ....sz. ÁÉR javaslat amely egyszeri szociális segély és a rendkívüli szociális segélyt biztositja a Királyhelmeci polgároknak

14. ....sz. ÁÉR javaslat amely meghatározza a Város által fenntartott iskolai intézmények egy tanulójára eső üzemeltetési és bérezési költségek összegét a 2017-es évben.

15. Vita

16. Határozati javaslatok

17. Befejezés

 

        Kráľovský  Chlmec, 5.12.2016

        Királyhelmec, 2016. december 5.


 

Obchodná verejná súťaž


 

OZNÁMENIE

 

Mesto Kráľovský Chlmec oznamuje obyvateľom, že od 10. novembra 2016 z dôvodu odľahčenia dopravy na hlavnej výpadovej ceste (Ulica Pri štadióne) došlo k zmene organizácie dopravy na časti  Ulice L. Kossutha, v úseku od supermarketu LIDL smerom k starému cintorínu. Na uvedenom úseku boli po odsúhlasení Dopravným inšpektorátom v Trebišove umiestnené nové zvislé dopravné značenia upravujúce prednosť v jazde na komunikácii a križovatke s Ulicou Kapušianskou. O zmene v organizácii dopravy Vás touto cestou upovedomujeme a zároveň upozorňujeme všetkých účastníkov cestnej premávky, aby pri jazde rešpektovali osadené dopravné značenia a dbali na zvýšenú opatrnosť, predvídavosť, ohľaduplnosť a riadili sa pravidlami cestnej premávky.

Za pochopenie ďakujeme.

 


 

Adventi koncert

Adventi koncert


 

Tóthpál Gyula

Tóthpál Gyula


 

Vianočný prípitok


 

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž


 


 

Matej Tóth, ambasádor Bielej pastelky 2016: „Chodím za tých, ktorí to potrebujú.“

 

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Stala sa symbolom sveta nevidiacich. Aj biele, teda zdanlivo neviditeľné línie sa na farebnom papieri stávajú zreteľnými. A práve tak aj problémy nevidiacich a slabozrakých ľudí možno po vytvorení vhodných podmienok poľahky riešiť.

 

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:

  • podporu aktivít, ktoré zrakovo postihnutým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života,
  • špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.,
  • oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

 

V roku 2016 sa verejná zbierka začala 15. júna a trvať bude do 31. decembra. Počas tohto obdobia bude možné prispieť na účet verejnej zbierky SK11 3100 0000 0040 3001 6204, zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 alebo on-line cez www.bielapastelka.sk. Naše tradičné dvojčlenné tímy, ktoré budú za dobrovoľný príspevok ponúkať spinky v tvare bielej pastelky, budete môcť v mestách po celom Slovensku stretnúť 23. a 24. septembra. Popri zaujímavostiach v informačných stánkoch sme si pre vás pripravili bohatý program, aby ste si na chvíľu aj vy na vlastnej koži mohli vyskúšať, aké to je byť nevidiacim či slabozrakým. A keďže 15-ročná Biela pastelka si zaslúži výnimočnú oslavu, vyvrcholením sprievodných akcií bude pokus o vytvorenie rekordu v zapojení sa čo najväčšieho počtu ľudí do chôdze s bielou palicou a následný zápis do Slovenskej knihy rekordov. Túto skúšku svojej odvahy bude môcť s klapkami na očiach a touto neodmysliteľnou pomôckou nevidiacich v ruke podstúpiť každý z vás od 10:00 do 17:00 v Bratislave, Trnave, Nitre, Topoľčanoch, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Martine, Prešove, Poprade či v Košiciach. Piatkovou Bielou pastelkou 2016 vás v Bratislave tak ako po minulé roky bude sprevádzať speváčka a moderátorka Kristína Prekopová.

 

Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.


 

Arany János Balladamondó Verseny - Nagykőrös

 Felhívás.pdf (271.4 kB) Felhívás.pdf (271.4 kB)

 

 

 

 

 

FARMIČKA

 Farmička.pdf (948 kB) Farmička.pdf (948 kB)

 

OZNAM SPP

 Oznam SPP.pdf (275.2 kB) Oznam SPP.pdf (275.2 kB)

 


 

Výzva - pozemok

 VÝZVA.pdf (474.8 kB) VÝZVA.pdf (474.8 kB)

 
 PRÍLOHA.pdf (42.3 kB) PRÍLOHA.pdf (42.3 kB)

 

Nenašli sa žiadne akcie

Zámena nehnuteľnosti DeD


 

 

 

 

Kontajner na oblečenie, textil, obuv a hračky

Vážení občania!

Neviete, čo spraviť s oblečením, ktoré už nepotrebujete? Dávame Vám do pozornosti možnosť zberu nepotrebného textilu, oblečenia, obuvi a hračiek, ktorý nie je časovo obmedzený, využitím zbernej nádoby.

Uložením oblečenia do zbernej nádoby:

   - chránite životné prostredie
   - zmenšujete objem vyvezeného komunálneho odpadu
   - pomôžete ľuďom v núdzi, ktorí to potrebujú

K Vašej dispozícii sú zberné nádoby, ktoré sú umiestnené na nasledovných stanovištiach:

    2 ks na Ul. Ibrányiho (pri autobusovej zastávke)

    2 ks na Ul. Ibrányiho pri bloku O na parkovisku (pri kotolni)

    2 ks na Ul. Fábryho oproti bloku K (pri materskej škôlke)

    2 ks na Ul. Ľ. Kossutha (za budovou lekárne Ficaria)

 

Do zbernej nádoby vhadzujte zabalené čisté oblečenie, textil, obuv a hračky, ktoré položte na malú plošinu v otvore. Jednoduchým zdvihnutím plošiny hore (v tvare šípky) tieto predmety umiestnite do nádoby.

ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SEPARUJETE ODPAD!


 

Rady pre odberateľov zemného plynu

Výzva

Mesto Kráľovský Chlmec vyzýva obyvateľov, aby kontajnery určené pre separovaný zber používali len na triedený odpad. Nevhadzujte do nich komunálny odpad !

Žlté kontajnery  -  sú určené na plastové fľaše od minerálnych vôd a iných nápojov. Pred vhodením do kontajnera odstráňte uzáver z fľaše a jednoduchým pristúpením nohou na zemi zlisujte fľašu, aby sa do kontajneru zmestilo viac PET fliaš.

Zelené kontajnery - slúžia pre sklenené fľaše bez uzáveru.

Modré kontajnery  - sú určené na papier, lepenku a poskladané

Sivé kovové kontajnery s nápisom kovové obaly  - slúžia na zber plechoviek od nápojov, vrchnáky fliaš, čisté plechovky od konzervy a rôzne kovové predmety.

Prečo separovať odpad?

V zmysle §39 ods. 8 zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinný každý pôvodca odpadu – obyvateľ  zapojiť sa do separovaného zberu odpadov

Separovaním odpadu :

• znížite množstvo komunálneho odpadu, ktoré vkladáte do nádob na komunálny odpad a ktorý sa uloží na skládku odpadov

• chránite svoje životné prostredie

• napomáhate využitiu vytriedeného odpadu ako druhotnej suroviny

Ak máte otázky alebo pripomienky, kontaktujte referentku životného prostredia osobne na MsÚ v Kráľovskom Chlmci, 1. poschodie, kancelária č. 30, alebo telefonicky na čísle 056/63 212 38.


 


 


 

Celoslovenská výtvarná súťaž Rodina bez cigariet 4. ročník – vyhodnotenie

Upútavky na oznamy

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 201 ... ...

 
Novootvorená pobočka ČSOB Poisťovne , a.s., ... ...

 
... ...

 
... ...

 
  Separovaný zber komunálneho odpadu je jediným ... ...

 
      ... ...

 

webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 10.12.2016

meniny má: Radúz


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

7682741

Úvodná stránka